Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fundamentālie algoritmi
Kursa kods InfT5039
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Datorvadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 112
Kursa apstiprinājuma datums 27/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Mārtiņš Štāls

Priekšzināšanas
DatZ1009, Programmēšanas pamati I
DatZ1010, Programmēšanas pamati II
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar datu tipiem un datu struktūru specifikācijām, ar datu struktūru veidošanas metodēm un attēlošanas paņēmieniem, ar efektīviem algoritmiem darbā ar bieži lietojamām datu struktūrām. Iemācīt studentus izvēlēties visoptimālākās datu struktūras un to algoritmus un lietot tos praksē programmatūras izstrādes procesā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par datu struktūru un algoritmu veidošanas un analīzes metodēm;
• prasmes izvēlēties piemērotus algoritmus un datu struktūras • kompetence patstāvīgi pielāgot algoritmus un datu struktūras konkrētas problēmas risināšanai, analizēt iegūtos rezultātus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Masīvi.
2 Vienkāršsaistīti saraksti.
3 Divkāršsaistīti saraksti.
4 Cikliskie saraksti.
5 Steks.Rindas.
6 Binārā meklēšana.
7 Binārā koka konstruēšana.
8 Meklēšana binārajā kokā.
9 Meklēšana grafos dziļumā.
10 Meklēšana grafos plašumā.
11 Dijkstra īsākais ceļš.
12 Klasifikācija ar k-tuvākie kaimiņi.
13 Klasifikācija ar naivo Beiesa formulu.
14 Levenšteina distance.
15 Bitcoin: vienranga elektroniskā naudas sistēma. 16 Viedo līgumu platforma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir izstrādāts kursa projekts un laicīgi iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie darbi.
Studenta kopējais vērtējums priekšmetā sastāvēs no šādām komponentēm:
1.patstāvīgo darbu vērtējums (60%); 2.patstāvīgā projekta vērtējums (40%).
Pamatliteratūra
1.S.S. Skiena, “The Algorithm Design Manual”, Springer-Verlag, 2008
2.M.T. Goodrich, R.Tamassia, “Algorithm Design and Applicatons”, John Wiley & Sons, Inc, 2015
3.S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 2008 4.V. Buterin “A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform”, 2015
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ITF maģistra studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".