Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Bakalaura darbs II
Kursa kods InfT4034
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Datorvadība
Kredītpunkti 10
ECTS kredītpunkti 15
Kopējais stundu skaits kursā 400
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 400
Kursa apstiprinājuma datums 25/09/2012
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. comp., prof. (Emeritus) Rudīte Čevere

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Bakalaura darba izstrādei 8.semestra laikā studentam jāsagatavo bakalaura darba melnraksts atbilstoši metodisko noteikumu prasībām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūs padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi; prasmes apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts pārbaudījumu komisijai; studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu informācijas tehnoloģiju nozarē.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Bakalaura darba struktūras precizēšana
2 Darba mērķa un uzdevumu pamatojums
3 Literatūras analīze un apskata sagatavošana
4 Darba izstrādes daļas pamatojums
5 Darba izstrādes daļas apraksts
6 Eksperimentālās daļas izstrāde
7 Rezultātu apraksts
8 Darba kopsavilkuma un secinājumu sagatavošana
9 Prezentācijas sagatavošana darba priekšaizstāvēšanai 10 Darba melnraksta iesniegšana un priekšaizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sagatavots un iesniegts bakalaura darba melnraksts un darbs prezentēts priekšaizstāvēšanā.
Pamatliteratūra
1. Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana inženierzinātņu studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā „Programmēšana”. Metodiskie noteikumi. ITF, 2012. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1414 2. Kursa darbu, bakalaurs darbu un maģistra darbu noformēšanas. Metodiskie noteikumi. ITF, 2011. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1093
Piezīmes
Bakalaura darba otrā daļa iekļauta ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā "Programmēšana" obligātajā daļā.