Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums IT dizainā II
Kursa kods InfT2044
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 04/09/2019
Atbildīgā struktūrvienība Vadības sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., doc. Nataļja Vronska

Priekšzināšanas
InfT1036, IT dizainā I
Kursa anotācija
Studiju kurss “IT dizainā II” aptver produktu dizainerim nepieciešamo zināšanu, prasmju un spēju izvērstu apguvi darbam ar dažādām rastra un vektora datorprogrammām, kā arī ar animāciju veidošanas datorprogrammām. Studijas ietver papildiemaņu apguvi darbam ar attēlojumiem produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Sniegt studentiem padziļinātās teorētiskas un praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci par dažādu datorprogrammu darba telpām, apgūt darba rīkus un radīt oriģinālus dizaina darbus, sagatavot tos izdrukai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un padziļinātā izpratne par vektorgrafikas un rastra grafikas iespējām.
• Prasmes veidot vektorgrafikas objektus, rediģēt fotoattēlus un radīt oriģinālus dizaina darbus.
• Kompetence pielietot praktiskas zināšanas un profesionālās prasmes, lai izvēlētos situācijai atbilstošāku datorprogrammu, izstrādājot produkta dizainu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Dažādu dizaina darbu izveide (9h)
2 Speciālizēto datorprogrammu izmantošana rokdarbos (3h)
3 Fotoattēlu apstrāde un rediģēšana (4h)
4 Pārbaudes darbs (2h)
5 Fotomontāža un specefekti dizaina darbos (4h)
6 Telpisku objektu konstruēšana (2h)
7 Speciālo efektu modelēšana (2h)
8 Izveidoto objektu animācija (4h) 9 Pārbaudes darbs (2h)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Gala vērtējums studiju kursā veidojas no vidējā vērtējuma par sekmīgi uzrakstītajiem 2 pārbaudes darbiem un izstrādātajiem visiem laboratorijas darbiem.
Pamatliteratūra
1. Mclellam, T., Wiens, K. Things Come Apart: A Teardown Manual for Modern Living. London: Thames&Hudson Ltd, 2013. 128 p.
2. Simanovičs, S.V., Jevsejevs G.A., Aleksejevs A.G. Datorgrafika. Rīga: Kamene, 2001. 221 lpp. 3. Weinschenk, S. 100 Things Every Designer Needs to Know About People What Makes Them Tick? United States: Pearson Education, 2011. 256 p.
Papildliteratūra
1. Heller, S., Vienne, V. 100 Ideas that Changed Graphic Design. Laurence King Publishing, 2012. 261 p.
2. Robertson, S. How to Render. Culver City: Design Studio Press, 2014. 292 p.
Piezīmes
TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās.