Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lietojumu programmēšana datubāzēm
Kursa kods InfT2035
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2011
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Ingus Šmits

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kursa ietvaros tiek mācīts veidot lietojumu programmas, kuras datu vadībai izmanto relāciju datu bāzu tehnoloģijas. Kā arī apskatīti dažādi programmēšanas modeļi darbam ar datu avotiem un to izmantošanas scenāriji. Tiek mācīts kā lietot aktīvos datu objektus relāciju datu bāzu datu apstrādei. Teorētiski un praktiski tiek apskatīti aktīvo datu objektu izmantošanas scenāriji darbam atvienotajā un pievienotajā režīmā. Studenti iegūst praktiskās iemaņas lietojumu programmēšanā darbam ar datu bāzēm.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par lietojumu veidošanu darbam ar relāciju datu bāzēm;
prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes ,lietot datu pieprasījumu valodas kompetences patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, neizmantojot datu bāzu vadības sistēmas
Kursa saturs(kalendārs)
1 Programmas sasaiste ar relāciju datu bāzi.
2 Programmas sasaiste ar relāciju datu bāzi.
3 Vienkārša programma relāciju datu bāzes datu apstrādei.
4 Kontroldarbs.
5 DataTable objekta izmantošana.
6 DataTable objekta izmantošana.
7 DataAdapter objekta izmantošana.
8 DataSet objekta izmantošana un relāciju definēšana.
9 Kontroldarbs.
10 Vizuālās komponentes un vienkāršā datu piesaiste.
11 Vizuālās komponentes un vienkāršā datu piesaiste.
12 Komponente DataGridView
13 Datu atlasīšana un filtrēšana
14 Darbs ar rekursīvām datu struktūrām un atskaišu veidošana
15 Darbs ar rekursīvām datu struktūrām un atskaišu veidošana 16 Kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Iesniegts un aizstāvēts kursa darbs, kura ietvaros tiek veidota programma un tās dokumentācija.
Pamatliteratūra
1. David S. P., Introducing Microsoft .NET 3rd ed. Microsoft Press, 2003. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka) 2. Petzold C., Programming Microsoft Windows with C#, Microsoft Press, 2001. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
Papildliteratūra
1. NET Development, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx, 29.11.2010
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.