Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Datorklašu administrēšana
Kursa kods InfT2017
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Andrejs Paura

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iepazīstās ar datortīklu attīstības vēsturi, klasifikāciju, datortīkla resursu adresāciju, datortīklu standartizāciju, datoru klašu strukturēto kabeļu sistēmu uzbūvi un datoru klašu serveru operētājsistēmām. Laboratorijas darbos apgūst praktiskas iemaņas mazbiroju un datorklašu datortīklu izveidošanā un konfigurācijā, izmantojot Microsoft klientu operētājsistēmās iebūvētās iespējas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par datortīklu attīstības vēsturi, klasifikāciju, datortīklu adresāciju, datortīkla protokoliem, datortīklu aparatūru, datoru klašu strukturēto kabeļu sistēmu komponentiem un datoru klašu serveru operētājsistēmām;
prasmes mazbiroju un datoru klašu datortīklu izveidošanā, mazbiroju un datoru klašu datortīklu aparatūras konfigurācijā, datortīklam Internet pieslēgto darba vietu datoru konfigurācijā, datoru klašu strukturēto kabeļu sistēmas projektēšanā; kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par datortīkliem, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli..
Kursa saturs(kalendārs)
1 Datortīklu komponentes un terminoloģija. Datortīklu attīstības vēsturē. Datortīklu klasifikācija.
2 Datortīklu adresācija.
3 Datortīklu aparatūra.
4 Mazbiroju datortīkla un datoru klases aparatūras projektēšana.
5 Datortīklu datu pārraides vide. Strukturētās kabeļu sistēmas (SKS).
6 SKS vītā pāra un optiskie kabeļi.
7 SKS montāžas komponentes. Datoru klases SKS projektēšana, izbūve un ekspluatācija.
8 Ethernet arhitektūra.
9 Bezvadu datortīkli.
10 Starptīklošana. TCP/IP protokolu steks.
11 Teritoriālie datoru tīkli.
12 Datu drošība pamati mazbiroju un datoru klašu datortīklos.
13 Ievads datoru datortīklu administrēšanā.
14 Vienādranga datortīkli un klienta/servera arhitektūras datortīkli.
15 Datoru klases serveru administrēšana. 16 Datoru klases datortīkla serveru infrastruktūras projektēšanas, izbūve un ekspluatācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Visiem kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma:
students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi;
mājas darbus novērtē saskaņā ar mājas darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena uzdevumu veido:
tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām. Studenti, kuriem šī studiju visu kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un teorētiskā testa vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1. mājas darbs. Datoru klases datortehnikas izvēle un strukturētās kabeļu sistēmas projektēšana (apjoms vismaz 4 lpp.).
2. mājas darbs. Datoru klases datortīklu aparatūras, Internet tīkla pieslēguma un serveru operētājsistēmu projektēšana (apjoms vismaz 4 lpp.).
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.
Pamatliteratūra
1. Andrew S. Tanenbaum Computer Networks 4th edition. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International, 2003. 891 p.
2. Dan Holme, Orin Thomas. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290): Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 960 pp.
3. Э. Таненбаум Компьютерные сети 4-е изд. Перевод с английского В. Шрага. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 991 c.
4. Компьютерные сети . Учебный курс. 2-е изд. Пер с англ – М: "Русская редакция" 2002 - 704 с. (Microsoft Press)
Papildliteratūra
1. J. C. Mackin, Ian McLean. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-291): Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure, Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 1230pp.
2. А.Б. Семенов, С.К. Стрижаков, И.Р. Сунчелей Структурированные кабельные системы 5-е изд. Москва : АйТи; ДМК Пресс, 2004. 639 с.
Piezīmes
Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.