Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Datorgrafika
Kursa kods InfT1037
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., lekt. Inga Viļumsone

Priekšzināšanas
InfT3024, Datorgrafika
Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko trīsdimensiju grafikas vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida telpisku objektu vai interaktīvu trīsdimensiju pielikumu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas telpisku objektu, virsmu izveidē, modelēšanā un animācijas pamatus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par trīsdimensiju grafikas izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes izmantot modelēšanas rīkus, veidot trīsdimensiju modeļus, telpiskus attēlus un animācijas. • kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt informācijas vizuālā materiāla sagatavošanu un saglabāšanu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Telpiskas virsmas izveide un modelēšana.
2 Materiālu un tekstūru ieklāšana objektiem.
3 UV teksturēšanas veids.
4 Objektu novietojums trīsdimensiju telpā.
5 Apgaismojuma veidi un kameru novietojums. Kameru sekošanas iespējas.
6 Objekta skaldņu un virsotņu rediģēšana.
7 Attēla reālisma (Rendering) attēlojums.
8 Animācijas izveide un rediģēšana.
9 Modifikatoru pamata iestatījumi un pielietojums.
10 Armatūras struktūras izveidošana.
11 Armatūras sasaiste un animācija.
12 Mīksta objekta izveides sistēma.
13 Šķidruma, dūmu u.c. parādību simulēšana.
14 Nelineāras kustības izveide un animācija.
15 Spēles izveides elementi un objektu vadība ar taustiņiem. 16 3D video formāta izveide un saglabāšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktiski izstrādāts, aprakstīts un aizstāvēts animēts trīsdimensiju darbs. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
Pamatliteratūra
1. Chronister J. Blender Basics. 4-rd edition. Central Dauphin High School, 2011. 178 p. (Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja un tiešsaistē: http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/81/BlenderBasics_4thEdition2011.pdf)
2. Iraci B. Blender Cycles: Lighting and Rendering Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams LLU FB datubāzē “eBook Collection (EBSCOhost)” LLU tīklā vai LLU IS lietotājkontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=680712&site=eds-live&scope=site
3. Valenza E. Blender 2.6 Cycles : Materials and Textures Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams LLU FB datubāzē “eBook Collection (EBSCOhost)” LLU tīklā vai LLU IS lietotājkontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=604071&site=eds-live&scope=site 4. Thorn A. Practical Game Development with Unity and Blender. 2014. 334 p. Pieejams LLU FB datubāzē “eBook Collection (EBSCOhost)” LLU tīklā vai LLU IS lietotājkontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=788034&site=eds-live&scope=site
Papildliteratūra
1. B. Haginss, I. Proberts. Digitālā fotogrāfija :tehnika un iespējas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp. (Pieejams LLU:Lasītavā)
Piezīmes
Obligātais kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studentiem pilna laika studijās.