Excel
Kursa nosaukums Datorvadības uzdevumi ražošanā
Kursa kods InfT1028
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Datorvadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 12/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Vitālijs Komašilovs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Ražošanas process tā plašākajā nozīmē tiek formalizēts kā ražošanas procesam adekvātu darbību loģiska secība, kurā arvien plašāk tiek pielietotas dažādas datorvadības metodes. Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar datorvadības pielietojumiem ražošanā, kas ir klasificēti vairākās uzdevumu grupās: statistikas un analīzes uzdevumu grupa, procesu atpazīšanas uzdevumu grupa un optimizācijas uzdevumu grupa.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par datorvadības pielietojumu iespējām dažādos rūpnieciskās ražošanas vadības un plānošanas uzdevumos atkarībā no pieejamā informācijas daudzuma;
• prasmes organizēt datorvadības uzdevumu risināšanai nepieciešamās informācijas ieguves un apstrādes procesus, analizēt uzdevumu risināšanas prioritātes; • kompetence patstāvīgi analizēt un risināt ar datorvadību saistītas problēmas un piedāvāt ražošanai atbilstošus risinājumus.
Kursa saturs(kalendārs)
1.V-REP programmatūras saskarne, modeļu parametri, fizikas likumi.
2.Labirinta veidošana no pamata objektiem.
3.Shematisks konveijeris: sruktūras izveide un parametru pieskaņošana.
4.Shematisks konveijeris: ražošanas scenāriju modelēšana.
5.Modeļu uzvedības definēšana izmantojot LUA skriptus.
6.Kastes apstrādes konveijera projekts: modeļu izveide.
7.Kastes apstrādes konveijera projekts: modeļu vadība izmantojot LUA skriptu.
8.Kastes apstrādes konveijera projekts: galīga automāta vadības implementācija.
9.Sarežģīto modeļu izstrāde: mobīlā robota piemērs.
10.Sarežģīto modeļu izstrāde: robotizētās rokas piemērs.
11.Lietotāja saskarnes izstrādes paņēmieni. 12.Patstāvīgā darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi ir nepieciešams: izpildīt un aizstāvēt visus praktiskos darbus; nokārtot teorijas kontroldarbu. Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, praktiskos darbus, vērtējumu par teorijas kontroldarbu un vērtējumu par patstāvīgo darbu.
Pamatliteratūra
1. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern Control Systems, Tenth edition. Pearson Education, Inc. Pearson Prentice Hall 2005, 634 p.
2. Taha H.A. Operations Research: an Introduction. Pearson Prentice Hall, 2007., 813 p. 4. Skogestad S., Postlethwaite I Multivariate Feedback Control. John Willey & Sons Ltd., 2005.
Papildliteratūra
1. Business Process Management Journal, Wiley and Sons. 2. V-REP programmatūras tīmekļa vietne http://www.coppeliarobotics.com/
Piezīmes
Obligātais kurss ITF akadēmiskajā studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne”.