Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Informātika I
Kursa kods InfT1008
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Datorvadība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Ilze Kazaine

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
InfT1009 [GINT1009] Vispārējā datorapmācība
Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko personālā datora aparatūru un programmatūru, kā arī informācijas tehnoloģijas nozares attīstību Latvijā un pasaulē. Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par datorsistēmas aparatūru un informācijas tehnoloģiju izmantošanu dažādās nozarēs, kā arī praktiski apgūst tekstapstrādes lietojumprogrammu Microsoft Word, izklājlapu lietojumprogrammu Microsoft Excel.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs: zināšanas par informācijas tehnoloģiju iespējām un lietošanas sfērām, kā arī programmatūru un aparatūru; prasmes lietot lietojumprogrammas liela apjoma teksta noformēšanā, pētījumos iegūto datu apstrādē, kā arī sagatavot dažāda veida prezentācijas materiālus; kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot konkrēta uzdevuma veikšanai.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Informācija, informātiskie procesi.
2 Informācijas mērvienības. Kodēšana, ASCII kods.
3 Informācijas ierīču attīstības vēsture.
4 Informācijas uzglabāšanas ierīces.
5 Personālā datora galvenās sastāvdaļas. Procesors.
6 Ievadierīces.
7 Izvadierīces.
8 Programmatūra.
9 Datorvīrusi, informācijas drošība.
10 Ergonomika.
11 Lokālais datoru tīkls.
12 Globālais datoru tīkls.
13 Interneta piedāvātie servisi.
14 IT izmantošana ikdienā.
15 Tendences informācijas tehnoloģiju attīstībā. 16 Tests par kursa teorētiskajiem jautājumiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai saņemtu ieskaites vērtējumu, jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (7 darbi lietojumprogrammatūras Ms Word apguvei un 7 praktiskie darbi lietojumprogrammas Ms Excel apguvei), sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem (1. kontroldarbs: Liela apjoma dokumentu noformēšana. 2. kontroldarbs: Aprēķini, iebūvētās funkcijas, diagrammu veidošana), iesniegts un sekmīgi novērtēts mājas darba (referāts par tēmu, kas skar informācijas tehnoloģijas nozari (apjoms 7-10 lpp)) un sekmīgi nokārtots testa par studiju kursā apskatīto teoriju.
Pamatliteratūra
1. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. 173 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 166 lpp.
3. Gultniece I., Ivane A., Takeris S., Veiss K., Vēzis V., Vrubļevska I. Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni: 1. modulis: pasniedzēja grāmata. V.Vēža redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. 123 lpp. 4. Patterson D.A., Hennessy J. L. Computer organization and design: the hardware/software interface. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers, 2009. 703 p.
Papildliteratūra
1. ECDL 1. modulis [tiešsaiste]. Pieejams: http://liis.lv/mspamati/ECDL/ecdl_1.htm 2. Вонг У. Microsoft Office 2010 для чайников. Москва [и др.]: Диалектика, 2010. 359 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Next: viss par tehnoloģijām. Rīga: Pelikāns Marketings. ISSN 1407-8937.
Piezīmes
Kurss iekļauts MF kokapstrādes pamatstudiju programmas obligātajā daļā.