Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Meliorācijas sistēmu ekspluatācija
Kursa kods HidZ5023
Zinātnes nozare Hidroinženierzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 36
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 03/03/2016
Atbildīgā struktūrvienība Vides un ūdenssaimniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Viesturs Jansons
Inženierzinātņu maģistrs vides inženierzinātnē, vieslekt. Artūrs Veinbergs

Kursa anotācija
Sniegta informācija par meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, meliorācijas nozīmi lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā. Meliorācijas sistēmu darbības novērtēšana, to piederība, kadastrs. Ūdensnoteku, drenāžas sistēmu, būvju ekspluatācijas jautājumi. Meliorācijas sistēmu bojājumu atrašana, novēršana un remontdarbi. LR likumdošana normatīvie akti par meliorācijas kadastru, būvniecību un ekspluatāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām maģistrantiem būs:
• Zināšanas un izpratne par jaunākajām atziņām meliorācijas sistēmu ekspluatācijā un to pielietošanas problēmām.
• Prasmes izvēlēties un kritiski izvērtēt ūdenssaimniecības sistēmu ekspluatācijas metodes un tehnoloģijas; • Kompetence, saistībā ar ekspluatācijas metodēm un ūdenssaimniecības tehnoloģijām, praktiski pielietot tās savā profesionālā darbā, organizējot un vadot ūdenssaimniecības sistēmu apsaimniekošanu.
Kursa plāns
1 Meliorācijas sistēmu būvniecības vēsture un meliorācijas sistēmu stāvoklis LR;
2 Ar meliorācijas sistēmu ekspluatāciju saistītie LR likumdošanas normatīvie akti;
3 Meliorācijas kadastrs un kartogrāfiskie materiāli;
4 Aprobežojumi ap ūdens objektiem, meliorācijas sistēmām un hidrotehniskajām būvēm;
5 Seminārs;
6 Zemes melioratīvā stāvokļa novērtēšana;
7 Virszemes ūdeņu uzkrāšanās cēloņi un to novēršana. Paaugstināti gruntsūdens līmeņi;
8 Drenēto augšņu neapmierinoša ūdens režīma cēloņi, segtie drenāžas bojājumi;
9 Seminārs;
10 Drenāžas sistēmas un būves - bojājumu atrašana un novēršana, pārbūve;
11 Grāvju, aizsargdambju un polderu kopšana, atjaunošana;
12 Hidrotehniskās būves, pielietotie konstruktīvie risinājumi;
13 Seminārs;
14 Ģeosintētisko un dabīgo materiālu pielietojums meliorācijā;
15 Kopšanas un atjaunošanas tehnika; 16 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un vides aizsardzības aspekti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite semināros, patstāvīgais darbs par apūdeņošanas jautājumiem. Eksāmens par teorētisko kursu
Pamatliteratūra
1. Strūbergs J. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp; 2. Šņore A. Kūdras ieguve. Rīga: Nordik, 2013. 432 lpp. ISBN 978-9984-854-51-9.
Papildliteratūra
1. Latvijas būvnormatīvs LBN 224-15. "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]. Saeimā pieņemts 2015.gada 30.jūnijā. [skatīts 29.04.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
2. Meliorācijas nozares standarti. [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2016.]. Pieejams: http://zmni.lv/lv/page/melioracija; 3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 714. Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi [tiešsaiste]. Saeimā pieņemti 2010.gada 3.augustā. [skatīts 29.04.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=214609
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV. Lauksaimniecības nozares komercžurnāls. www.saimnieks.lv. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598; 2. Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. www.agrotops.lv Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Pamatkurss maģistrantūras studentiem, iekļauts VBF vides inženierzinātnes maģistrantūras studiju programmas speciālajā kursā.