Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizika I
Kursa kods Fizi2032
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phys., doc. Jānis Kļaviņš
Dr. phys., viesdoc. Antons Gajevskis
Dr. habil. sc. ing., prof. Uldis Iljins

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Šajā kursā paredzēts apgūt fiziku no mehānikas lidz elektrostatikai un līdzstrāvai, atbilstoši enerģētikas inženieru tālāko profesionālo studiju vajadzībām, jo fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām enerģētikā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Kursa studijas studentam dod:
• zināšanas par fizikas galvenajām likumsakarībām un kritisku izpratni par to pielietojamību reālu enerģētikas procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Kinemātika
2 Virzes kustības dinamika
3 Rotācijas kustības dinamika
4 Darba un eneģijas aprēķināšana
5 1. kontroldarbs: Mehānika
6 Molekulāri kinētiskā teorija
7 Pārneses parādības
8 Termodinamika
9 Cikliski procesi. Otrais termodinamikas likums
10 2. kontroldarbs: Molekulārfizika un termodinamika
11 Elektriskā lauka intensitāte un tās aprēķināšana
12 Elektriskais lauks dielektriķos
13 Elektriskais lauks vadītājos. Kondensatori
14 Līdzstrāva. Līdzstrāvas likumi
15 3. kontroldarbs. Elektrostatika un līdzstrāva 16 Semestra patstāvīgā darba rezultātu apkopojums un izvērtējums
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtota ieskaite Fizikas pamatu kursā .
Nosacījumi pielaidei pie rakstiskā eksāmena: nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita.
Vērtējums: - nokārtots teorijas kontroldarbs (max 10p.); nokārtots kontroldarbs uzdevumu risināšanā (max 10p. );
aizstāvēts laboratorijas darbs (max 10p. ); aizstāvēts individuālais darbs (max 10p.). Iespējams iegūt pozitīvu vērtējumu " viduvēji -5", ja semestra laikā sekmīgi mācoties iegūti 60 % no maksimāli iespējamā semestra darba vērtējuma.
Pamatliteratūra
1. Fizika. Valtera A. redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp. 2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv
Papildliteratūra
1. Jansone M., Kalnača A. u.c., Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp. 2. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. Sixth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte. ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".