Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Meteoroloģija
Kursa kods Fizi2026
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Zinātnes apakšnozare Šķidrumu un gāzu mehānika
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Meteoroloģijas studijas ļauj izprast atmosfērā notiekošos procesus un parādības, laikapstākļu veidošanos un prognozēšanas iespējas. Šīs zināšanas pielietojot praksē, var organizēt darbu atbilstoši esošajiem un gaidāmajiem laikapstākļiem, samazināt nelabvēlīgo meteoroloģisko parādību ietekmi uz mežsaimniecības darbiem un produkciju.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Auga un apkārtējās vides mijiedarbība
2 Atmosfēras sastāvs, īpašības un uzbūve
3 Saules radiācija, radiācijas bilance
4 Augu apgaismojums, FAR
5 1. kontroldarbs
6 Augsnes un ūdenstilpju temperatūras režīmi
7 Atmosfēras gaisa temperatūras režīms
8 Iztvaikošana un ūdens tvaiku kondensācija
9 Nokrišņi, sniega sega, augsnes mitrums
10 2. kontroldarbs
11 Vējš
12 Laiks un tā paredzēšana. Gaisa masas, cikloni, anticikloni
13 Nelabvēlīgās meteoroloģiskās parādības
14 Klimats, mikroklimats, globālās klimata izmaiņas
15 3. kontroldarbs 16 Rezultātu apkopojums un izvērtējums
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Uzrakstīti kontroldarbi, izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Meteoroloģija, I, II un III daļa, V. Pandalons, U. Iljins, LLU 1999, 2001. 2. Meteoroloģija, A. Zirnītis - R.: Zvaigzne, 1968.
Papildliteratūra
1. Meteorology. Moran J.M., Morgan M.D. New York, 1989.
2. Meteorology Today. Ahrens C.D., New York, West Publishing Co., 1991.
3. Агрометеорология и агроклиматология, Шульгин А. М. - Л.:Гидрометеоиздат.1978. 4. Агрометеорология, Чирков Ю.И., Л.,Гидрометиздат.,1986.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra 2. Zvaigžņotā debess
Piezīmes
Priekšmets iekļauts MF Mežzinību specialitātes studiju programmas obligātajā daļā, 1.semestrī.