Kursa nosaukums Fizika
Kursa kods Fizi2013
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phys., asoc. prof. Uldis Gross
Dr. sc. ing., doc. Ilze Pelēce

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Fizi2016 [GFIZ2017] Fizika
Kursa anotācija
Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Mehānikas pamati- kinemātika
2 Mehānikas pamati- dinamika
3 Mehānikas pamati- rotācijas kinemātika
4 Mehānikas pamati- rotācijas dinamika
5 Virsmas spraigums
6 Kapilārās parādības
7 Šķidrumu viskozitāte
8 Šķidrumu un gāzu plūsmas
9 Skaņa
10 Temperatūra un siltums
11 Siltumapmaiņas procesi
12 Elektriskās parādības
13 Magnētiskās parādības
14 Atoma uzbūves pamati
15 Optikas pamati 16 Kopsavilkums
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtots eksāmens, lai kārtotu eksāmenu jāaizstāv visi laboratorijas darbi un jāsavāc vismaz 50% punktu semestra laikā: 1/ Teorijas kontroldarbi- 3; 2/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana- 8; 3/ Uzdevumu risināšanas kontroldarbi- 3; 4/ Patstāvīgo mājas darbi- 3. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem
Pamatliteratūra
1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv 2. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
Papildliteratūra
1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p. 2. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Obligātais kurss MF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas Mežinženieris un Kokapstrāde studentiem.