Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizika
Kursa kods Fizi1011
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phys., asoc. prof. Uldis Gross

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, skaidro jautājumus par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Mehānikas pamati
3 Virsmas spraigums
4 Kapilārās parādības
5 Šķidrumu viskozitāte
6 Šķidrumu un gāzu plūsmas
7 Skaņa
8 Temperatūra un siltums
9 Siltumapmaiņas procesi
10 Difūzija un osmoze
11 Elektriskais lauks, tā nozīme
12 Nervu signālu izplatīšanās
13 Magnētiskās parādības
14 Optiskās ierīces
15 Gaisma, tās likumsakarības 16 Kopsavilkums par starojuma bioloģisko nozīmi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtots eksāmens, lai tiktu pie eksāmena jāsavāc vismaz 50% punktu par darbu semestra laikā: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 8. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1. Patstāvīgi jāseko kursa programmā paredzētajām tēmām kursa programmā norādītajos avotos.
2. Jāsagatavojas plānotajiem laboratorijas darbiem (8 gab.)
3. Jāveic laboratorijas darbu aprēķini.
4. Jāsagatavo laboratorijas darbu atskaite - rezultāti un secinājumi. 5. Jāsagatavojas laboratorijas darbu ieskaitīšanai.
Pamatliteratūra
1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv
2. U. Gross Materiāli VMF studentiem. http://estudijas.llu.lv 3. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c., Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.
Papildliteratūra
1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.
2. Grabovskis R. Fizika, Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp. 3. Белановский А. С. Основы биофизики в ветеринарии. Моcква: Дрофа, 2007. 330 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.