Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizika
Kursa kods Fizi1010
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā
 
Kursa anotācija
Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati , lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.
Kursa plāns
1 Kustība.
2 Svārstības un viļņi.
3 Šķidrumu īpašības.
4 Temperatūra. Fāzu pārejas.
5 1. kontroldarbs: mehānika
6 Elektriskie lādiņi, to mijiedarbība.
7 Līdzstrāva.
8 Magnētisms.
9 Maiņstrāva.
10 2. kontroldarbs: elektrība
11 Gaismas fotometriskie raksturlielumi.
12 Ģeometriskā optika.
13 Lēcas. Mikroskops.
14 Viļņu optika.
15 3. kontroldarbs: optika 16 Rezultātu apkopošana un izvērtēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi, uzrakstīti teorijas kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Fizika, R. Grabovskis, Rīga, Zvaigzne, 1983. 2. Fizika, A. Apinis, Rīga, Zvaigzne, 1972.
Papildliteratūra
1. Fizikas praktikums, L. Jansons, A. Zambrāns, u. c., Zvaigzne, 1979.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra
Piezīmes
Priekšmets iekļauts TF mājas vides un informātiks studiju programmas obligātajā daļā, 2.semestrī.