Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizika
Kursa kods Fizi1008
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Ilze Pelēce

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, skaidro jautājumus par cilvēka dzīves vides nodrošināšanā, kā arī pārtikas produktu sagatavošanā un uzglabāšanā svarīgiem procesiem un parādībām: vielas uzbūvi, siltumapmaiņas procesiem, elektroenerģijas izmantošanas pamatprincipiem, gaismu un tās ietekmi uz vielu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai; prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Mehānikas pamati.
2 Translācijas kustība
3 Rotācijas kustība
4 Darbs un enerģija
5 Svārstības
6 Viļņi. Skaņa
7 Gāzu un šķidrumu īpašības
8 Temperatūra un siltums.
9 Siltumapmaiņas procesi.
10 Lādiņš. Lādētas daļiņas atomā.
11 Elektriskais lauks, tā nozīme
12 Elektriskā strāva, tās izmantošanas pamatprincipi
13 Magnētiskās parādības.
14 Maiņstrāva
15 Gaisma, tās likumsakarības. 16 Optiskās ierīces.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 4. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem. Ieskaitei jāsavāc 50% punktu.
Pamatliteratūra
1. Grabovskis R. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
Papildliteratūra
1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications Sixth Edition . New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra: saistoši par dabaszinātnēm un tehnoloģijām. Latvijas Universitāte. Rīga : Mācību literatūras apgāds Lielvārds. ISSN 1407-7191.
Piezīmes
Obligātais kurss Profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība".