Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizika
Kursa kods Fizi1004
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā
 
Kursa anotācija
Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati , lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.
Kursa plāns
1 Atskaites sistēma. Ķermeņa kustība.
2 Ņūtona likumi.
3 Molekulārfizika.
4 Siltumparādības.
5 I Kontroldarbs.
6 Atoma uzbūve. Lādiņš. Joni.
7 Elektriskais lauks. Kapacitāte.
8 Līdzstrāva.
9 Vadītāju slēgumi.
10 II kontroldarbs.
11 Gaismas atstarošana un laušana.
12 Pilnīgā iekšējā atstarošana. Prizma.
13 Lēcas.
14 Staru gaita lēcās.
15 III kontroldarbs. 16 Ieskaite.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. - R.: Zvaigzne ABC,1998. -263 lpp.
2. V.Branka, Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi 12. klasei. - R.: Zvaigzne ABC,1993. - 127 lpp.
3. V.Branka, Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 2. Optika 12. klasei. - R.: Zvaigzne ABC,1993. - 150 lpp. 4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Kustība. Spēks. Enerģija. Svārstības un viļņi. Skaņa. Rīga. - 80 lpp.
Papildliteratūra
1. V.Branka, Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 3. Relativitātes teorijas un atomfizikas pamati 12. klasei. - R.: Zvaigzne ABC,1993. - 64 lpp.
2. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga. - 96 lpp. 3. Būts G. Fizika. Mācību grāmata. Dabas zinību kurss vidusskolai. R.: Zvaigzne ABC, 1999. - 172 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra
Piezīmes
Priekšmets iekļauts TF mājas vides un informātikas izglītībā studiju programmas obligātajā daļā, 1.semestrī.