Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kulturoloģija
Kursa kods Filz2007
Zinātnes nozare Filozofija, ētika un reliģija
Zinātnes apakšnozare Kultūras filozofija
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par pasaules kultūrām, padziļina izpratni par Latvijas kultūru Eiropas un pasaules kontekstā. Kurss akcentē kultūras attīstības perspektīvos modeļus.
Kursa plāns
1 Kultūras rašanās. Kultūras būtība. Kultūras veidi.
2 Kulturoloģijas raksturojums.
3 Kultūra un civilizācija.
4 Senlatviešu mītiskā kultūras.
5 Senās Indijas un Senās Ķīnas kultūra.
6 Kristīgā kultūra.
7 Islamisma reliģiskā kultūra. 8 20. gs. kultūras raksturojums Eiropā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
75% nodarbību apmeklējums, referāts, ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Andersone Z. Kulturoloģija -1. - Rīga, 2001.
2. Andersone Z. Kulturoloģija - 2. - Rīga, 2002.
3. Jermolajeva I., Jermolajevs V., Mūrnieks A. Kultūras vēsture. XX gadsimts. - Rīga, 2002. 4. Оганов А.А., Хангельдиева И.Т. Теория культуры. - Москва, 2001.
Papildliteratūra
1. Gīrcs K. Kultūru interpretācija. - Rīga, 1998. 2. Raudive K. Dzīves kultūrai. Mūsdienu cilvēka problēmas. - Rīga, 1992.
Periodika un citi informācijas avoti
1. žurnāls "Kentaurs XXI"
2. žurnāls "Grāmata" 3. Журнал "Культурология"
Piezīmes
Izvēles priekšmets visu fakultāšu bakalauru un profesionālajām programmām.