Kursa nosaukums Latvijas kultūrvide
Kursa kods Filz1028
Zinātnes nozare Filozofija, ētika un reliģija
Zinātnes apakšnozare Kultūras filozofija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 19/11/2019
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., lekt. Silva Barševska

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss veido izpratni par kultūrvides veidošanos, tās materiālajiem, sociālajiem un garīgajiem aspektiem Latvijā. Kursā caur lauku tūrisma prizmu tiek apskatīti kultūrvidi veidojošie objekti, sabiedrības piedalīšanās kultūrvides radīšanā un uzturēšanā. Tas ļaus novērtēt kultūrvides nozīmi, tās uzturēšanas nepieciešamību un savas iespējas piedalīties tās veidošanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Zināšanas: Pārzina Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, izprot kultūrvides nozīmi, tās saistību ar lauku tūrisma uzņēmējdarbību - diskusijas semināros, patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
2. Profesionālās prasmes: spēj novērtēt kultūrvidi veidojošos faktorus un to potenciālu tūrisma vai citas uzņēmējdarbības veidošanā – darbs grupās, patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, analizēt informāciju, iesaistīties grupu darbā, prezentēt darba rezultātus – diskusijas semināros, patstāvīgais darbs un tā prezentācija. 3. Kompetence: spēj analizēt problēmas kultūrvides veidošanas un uzturēšanas jomā, pamatot pieņemtos lēmumus ar tūrismu saistītā uzņēmējdarbībā – diskusijas semināros, patstāvīgais darbs, kontroldarbs, prezentācija.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Kultūrvide un kultūrtelpa. (lekcija 1h, seminārs 1h).
2. Kultūrvides historiogrāfija Latvijā (lekcija 1h, seminārs 1h).
3. Kultūrvidi veidojošie materiālie, sociālie un garīgie aspekti. (lekcija 1h, seminārs 1h.
4. Ekonomiskās situācijas ietekme uz kultūrvidi. (lekcija 1h, seminārs 1h).
5. Latvijas reģionu kultūrvides atšķirības (lekcija 1h, seminārs 1h).
6. Kultūrvēsturiskie objekti kā kultūrvides sastāvdaļa (lekcija 1h, seminārs 1h).
7. Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijā (lekcija 1h, seminārs 1h).
8. Tradīcijas kā kultūrvidi veidojošs garīgais aspekts. (lekcija 1h, seminārs 1h).
9. Tradīciju iekļaušana uzņēmējdarbībā (lekcija 1h, seminārs 1h).
10. Reliģijas nozīme Latvijas kultūrvidē. (lekcija 1h, seminārs 1h).
11. Izglītības un kultūras iestāžu ietekme Latvijas kultūrvides veidošanā. (lekcija 1h, seminārs 1h).
12. Pašvaldību un NVO darbības nozīme kultūrvides veidošanā. (lekcija 1h, seminārs 1h).
13. Latvijas pilsētu kultūrvide. (lekcijas 1h, seminārs 1 h).
14. Rīga kā Latvijas kultūras centrs. (lekcija 1h, seminārs 1h).
15. Multikulturālā vide un transkulturālisms. (lekcija 1h, seminārs 1h). 16. Moderno tehnoloģiju iespaids uz kultūrvidi. (lekcija 1h, seminārs 1h)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites akumulējošu studiju rezultātu vērtējumu veido: līdzdalība semināru diskusijās (10%), grupu darbs (20%), kontroldarbi (40%), patstāvīgā darba prezentācija (30%). Jābūt izstudētai un semināros izdiskutētai pasniedzēja dotai zinātniskai literatūrai. Jābūt izstrādātam un prezentētam patstāvīgajam darbam.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1. Pasniedzēja dotās zinātniskās literatūras studijas, gatavojoties semināriem. 2. Prezentācija par studenta izvēlētu un pasniedzēja akceptētu tematu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Semināri – līdzdalība semināru diskusijās, pamatojot savu viedokli un atbildot uz jautājumiem. Līdzdalība katrā seminārā tiek vērtēta 3 baļļu skalā: 1 – viduvēji, 2 – labi, 3 – ļoti labi. Rezultātus apkopo semestra beigās.
Kontroldarbi – vērtēti ar atzīmi 10 baļļu skalā. Prezentāciju vērtē ar vienu kopīgu atzīmi 10 baļļu skalā.
Pamatliteratūra
1.1.Avotiņa A., Blūma D.,Līdaka A., Ņefedova I., Šmite E.(2004) Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC. 507 lp.
2.2.Bendiksens P. (2008) Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 382 lpp. 3.3.Latvijas Republikas likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību pieņemts: 12.02.1992. [tiešsaite] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72551
Papildliteratūra
1. Žurnāls Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Pieejams tiešsaistē http://www.videsvestis.lv/ 2. Žurnāls Latvijas Architektūra. ISSN 1407-4923
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. LU Latvijas vēstures institūts.Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.
2. Meklējumi un atradumi: rakstu krājums. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.Rīga: Zinātne, 2004- 3. Vides Vēstis. Zaļā dzīves stila žurnāls/biedrība "Vides Vārds"
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3 daļa) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzieniem „Lauku tūrisma vadība” un „Lauku sētas uzņēmējdarbība” pilna laika studijās 6.sem., nepilna laika studijās 7.sem.