Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mikrokontrolleru vadības sistēmu projektēšana
Kursa kods ETeh5001
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektriskās tehnoloģijas un automātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 19/03/2014
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Vitālijs Osadčuks

Kursa anotācija
Studiju kursā apskatīti ar mikroprocesoru vadības sistēmu izstrādi saistītie standarti, rīki, valodas, dokumentēšana. Dotas padziļinātas zināšanas mikroprocesoru vadības sistēmu programmēšanā un saskarnes veidošanā ar sensoriem un izpildkārtām. Teorētiski apskatīta un praktiski izmēģināta ciparu tīklu izmantošana mikroprocesoru vadības sistēmās. Dots ievads ciparu signālu apstrādē. Praktiskajos darbos studenti apgūst PIC24 platformas bāzētu ciparu vadības sistēmu programmatūras izstrādi C valodā. Kursa laikā studenti patstāvīgi izstrādā ciparu automātiskās vadības sistēmas projektu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par mikroprocesoru vadības sistēmu arhitektūru, projektēšanu, izstrādi un dzīves ciklu;
• prasmes veidot komplicētas noslēgta kontūra ciparu automātiskās vadības sistēmas ar datu apmaiņas iespējām ar lietotāju un citām sistēmām; • kompetence izvēlēties piemērotāko vadības sistēmas arhitektūras risinājumu dotā tehnoloģiskā procesa vadībai.
Kursa plāns
1 Ievadlekcija. Mikroprocesoru vadības sistēma, standarti.
2 Mikroprocesoru vadības sistēmas aprakstošā dokumentācija.
3 Mikroprocesuru vadības sistēmu aparatūra.
4 Mikroprocesuru vadības sistēmu programmatūra.
5 Mikroprocesoru vadības sistēmas arhitektūra, dzīves cikls.
6 Programmēšanas metodoloģija, valodas, rīki un vides.
7 Noslēgta kontūra ciparu automātiskās vadības sistēmas.
8 Ciparu PID kontrolleris.
9 Ciparu ievadizvades porti un analogciparu pārveidotāji.
10 Ciparu signāla impulsu tveršana, impulsa platuma modulēta signāla ģenerēšana.
11 Sensori un izpildiekārtas ar ciparu vadības protokolu.
12 Datu apmaiņas aparātiskie moduļi un to konfigurēšana.
13 Saskarnes realizēšana ar lielapjoma datu glabāšanas iekārtām.
14 Vedēja-sekotāja arhitektūras datu apmaiņas tīklu realizēšana
15 Ethernet tīkli mikroprocesoru vadības sistēmās. 16 Ievads ciparu signālu apstrādes aparātiskajos risinājumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti 12 praktiskie darbi un patstāvīgais projekts, nokārtota ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Noergaard T. Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers. [tiešsaiste]. Burlington: Elsevier, 2005. 640 p. ISBN 0-7506-7792-9. [skatīts: 03.07.2014.]. Pieejams EBSCO eBook Academic Collection LLU tīklā: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=195129&site=eds-live&scope=site vai ārpus LLU tīkla ar LLU IS kontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=195129&site=eds-live&scope=site
2. Di Jasio L. Programming 16-bit microcontrollers in C. Learning to fly the PIC24. [tiešsaiste]. Burlington: Elsevier, 2007. 380 p. ISBN-13: 978-0-7506-8292-3. ISBN-10: 0-7506-8292-2. [skatīts: 03.07.2014.]. Pieejams EBSCO eBook Academic Collection LLU tīklā: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=193636&site=eds-live&scope=site vai ārpus LLU tīkla ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=193636&site=eds-live&scope=site 3. Landau I.D., Zito G. Digital Control Systems. Design, Identification and Implementation. London ; New York: Springer, 2006. 484 p. Ir LLU FB 1 eks.
Papildliteratūra
1. Bunžs Z. Mikrokontrolieri. Rīga: Drukātava, 2013. 192 lpp.
2. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas (Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.). Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp. 3. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Современные технологии автоматизации. [tiešsaiste]. ISSN 0206-975Х. [skatīts: 03.07.2014.]. Pieejams: http://www.cta.ru/ 2. РАДИО. [tiešsaiste]. ISSN-0033-765X. [skatīts: 03.07.2014.]. Pieejams: http://www.radio.ru/archive/
Piezīmes
Kurss iekļauts ITF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" obligātās izvēles daļā un TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātās izvēles daļā.