Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I
Kursa kods ETeh4044
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektriskās tehnoloģijas un automātika
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu habilitētais doktors, prof. Genādijs Moskvins

Priekšzināšanas
ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika
Kursa anotācija
Studenti apgūst maiņstrāvas elektrisko mašīnu uzbūvi un darbības principus, darba režīmus, motoru pieslēgšanu tīklam, palaišanu, reversēšanu un ātruma regulēšanas veidus, maiņstrāvas elektrisko mašīnu darba raksturlīknes, darba režīmu izvēle, pamatojumu un optimizāciju, maiņstrāvas elektrisko mašīnu modifikācijas. Tiek iegūtas zināšanas motoru izvēlē un agregatēšanā ar tehnoloģiskām iekārtām, elektrisko mašīnu vadības principa un aizsardzības aparatūras izvēlei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - pārzina enerģētikas, ražošanas un lauksaimniecības tehnoloģisko objektos un procesos izmantojamo elektrisko mašīnu un elektropiedziņas elementu aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšanu un optimizāciju, matemātisko modeļu un fizikālo procesu būtību un sakarību, pārzina instrumentus, metodes un iespējas elektrisko mašīnu un elektropiedziņas darbības kvalitātes uzlabošanai, teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā. Vērtēšana - izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, tests un eksāmens.
• Prasmes – spēj izvēlēties, pamatot un praktiski pārbaudīt elektrisko mašīnu un elektropiedziņas shēmas, elektrisko mašīnu un elektropiedziņas kompleksus, elementus un komponentes, optimālās palaišanas, bremzēšanas un darba režīmus, analizēt procesus statiskā un dinamiskā režīmā, sastādīt, saslēgt un eksperimentāli pārbaudīt elektropiedziņas blokshēmas, veikt teorētiskos aprēķinus un darba režīmu simulāciju MATLAB vidē, novērtēt elektrisko mašīnu un elektropiedziņas elektrisko procesu kvalitāti.. Spēj aprēķināt tipveida piedziņas mehāniskās un elektromehāniskās raksturlīknes un jaudas zudumus. Vērtēšana - izpildīti un aizstāvēti laboratorijas darbi. izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, tests un eksāmens. • Kompetence - elektrisko mašīnu un elektropiedziņas iekārtu racionāla vadības principa un optimālo režīmu izvēlē, darbības kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanas risinājumu pamatojumā. Vērtēšana - izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, tests un eksāmens.
Kursa plāns
1 Elektrisko mašīnu vēsture, nozīme un klasifikācija. Vienkāršākais elektrodzinējs.
2 3 fāzu A/D uzbūve, darbības princips, nominālie parametri, pieslēgšana tīklam.
3 A/D rotējošs magnētiskais lauks un elektromagnētiskais griezes moments.
4 A/D palaišana, bremzēšana, reversēšana.
5 A/D modifikācijas un darba režīmi. Rotora slīde.
6 A/D mehāniskās raksturlīknes un tās aprēķins no dzinēja pases datiem.
7 A/D ekvivalentā shēma, sprieguma un strāvu vienādojumi.
8 A/D zudumi un lietderības koeficients. Slogota A/D vektoru diagramma.
9 A/D jaudas koeficients un jaudas koeficienta uzlabošanas metodes.
10 A/D darba raksturlīknes un elektropiedziņas vadības shēmas.
11 A/D izvēles un aizsardzības principi.
12 A/D ar fāzu rotoru uzbūve, darbības princips, nominālie parametri, pieslēgšana tīklam.
13 A/D ar fāzu rotoru palaišanas un mehāniskās raksturlīknes;.
14 A/D ar fāzu rotoru griešanas ātruma regulēšana; Vienfāzes asinhronie dzinēji.
15 Elektropiedziņas izvēle, pamatojums, vadības principi un optimizācijas iespējas. 16 Kontroldarbs. Tēma: Asinhronās elektriskās mašīnas. Kontroldarbā iekļauti vismaz divi īsi A/D teorijas jautājumi un vismaz viens A/D aprēķinu uzdevums. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, ieskaitīts kontroldarbs, nokārtota teorētiskā ieskaite. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Rakstiska teorētiskā ieskaite. Pie ieskaites kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, ieskaitīts kontroldarbs un pozitīvi novērtēts patstāvīgs darbs. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Ieskaiti veido trīs jautājumi:
1.Jautājums par elektrisko mašīnu un elektropiedziņas teoriju;
2.Jautājums par praktiskiem darbiem (AD aprēķins). 3.Jautājums par laboratorijas darbiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Students sagatavo referātu vai prezentāciju apjomā 15-20 lpp. par elektrisko mašīnu un elektropiedziņas brīvi izvelēto tēmu, iekļaujot patstāvīgā darbā vadības shēmās, diagrammas un pamatojot inženiertehniskos risinājumus ar aprēķiniem. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido par katru ieskaites jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:
-Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
-Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
-Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma, vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
-Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu. Ieskaitei jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Pamatliteratūra
1. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. 2. izd. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 534 lpp 2. Moskvins G. Elektropiedziņas modelēšana. Jelgava: LLU, 2008. 51 lpp. 3. Valeinis J. Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās. Riga: RTU izdevniecība, 2007. 163 lpp.
Papildliteratūra
1. Zviedris A. Elektriskās mašīnas. Rīga: Zvaigzne, 1984. 367 lpp. 2. Ribickis L., Valeinis J. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU izdevniecība, 2008. 286 lpp. 4. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 516 lpp. ISBN 978-9984-32-457-9. 5. Electric machinery. A. Fitzgerald et al. International Student Edition. 4th Edition. Auckland-London- Tokyo, 1983. 571 p. 6. Zolbergs J. Vispārīgā elektrotehnika. Rīga: Zvaigzne 1974. 540 lpp. 7. Draper A. Electrical machines. Longmans Ko LTD, 1991. 346 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Bakshi U.A., Bakshi M.V. Electrical Machines. Technical Publications, 2009. 572 p. 2.Stephen J. Electric machinery fundamentals. 4th ed. Includes index. ISBN 0-07- 246523--9. Pieejams: https://eleccompengineering.files.wordpress.com/2014/08/stephen_chapman_electric_machinery_fundamentalsbookfi-org-1.pdf sk.03.01.2019
Piezīmes
Kurss iekļauts TF Lietišķās enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programmas obligātajā daļā