Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Alternatīvā enerģētika un energoekonomika II
Kursa kods Ener4022
Zinātnes nozare Enerģētika (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Aigars Laizāns

Kursa anotācija
Studiju laikā tiek apgūta koģenerācijas iekārtas siltuma un elektroenerģijas ražošanai uzbūve un darbības principi. Tiek pētītas biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā - enerģētiskā koksne, deggāzes ražošana, kā arī biomasas enerģētika, biogāzes un biodegvielas ražošana. Tiek apgūti atjaunojamo energoresursu izmaksu un tarifu veidošanas principi, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par alternatīvās enerģijas veidiem - biomasas enerģiju un tās dažādiem veidiem- teorētiskie un praktiskie aspekti;
• prasmes - izveidot un izvēlēties biomasas enerģijas avotus objektu energoapgādei, salāgot dažādu resursu izmantošanas stratēģiju; • kompetence - biomasas enerģijas izmantošanas iekārtu atbilstošas ekspluatācijas nodrošināšana, dažādu energoresursu savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējums.
Kursa plāns
1 Koģeneratoru pamatprincipi, iekārtu automātiska regulēšana.
2 Koģenerācijas iekārtu ekonomiskā efektivitāte.
3 Enerģētiskā koksne.
4 Šķeldas gazifikācija un gāzes ģeneratoru uzbūve.
5 Kokgāzes izmaksa un izmaksas ekonomiskie aspekti.
6 Biogāze un tās ķīmiskais sastāvs.
7 Biogāzes ieguve raudzējot organiskās vielas.
8 Biogāzes ieguve atkritumu izgāztuvēs.
9 Biogāzes izmantošanas ekonomiskie aspekti.
10 Šķidrās biodegvielas
11 Etanola un metanola izmantošana benzīna uzlabošanai.
12 Bioloģiskā dīzeļdegviela.
13 Biodīzeļdegvielas iegūšanas tehnoloģijas.
14 Biodīzeļdegviela koģenerācijā
15 Uzņēmējdarbība alternatīvajā enerģētikā 16 Uzņēmējdarbība alternatīvajā enerģētikā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens par teorētisko kursu.
Pamatliteratūra
1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp. 2. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-materiali/Elektrikis/Elektroapgaade.1.dala.pdf
Papildliteratūra
1. Renewable Energy policy Review - Latvia. 9 p. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES2020/LATVIA_RES_Policy_Review_09_Final.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Renevable Energy World. Internetžurnāls (tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home
2. International Network of Sustanable energy.(tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams: http://www.inforse.dk/ 3. Enerģētika un Automatizācija. - ISSN 1407-8589
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.