Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I
Kursa kods Ener4021
Zinātnes nozare Enerģētika (nav zn)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Aigars Laizāns

Kursa anotācija
Studiju laikā tiek analizēti alternatīvās enerģijas veidi, to loma Latvijas un ES energoapgādē. Tiek analizēta gan saules un vēja enerģija un tās izmantošanas varianti, gan konkrēti risinājumi - saules siltuma sistēmas gaisa un ūdens sildīšanai, elektroenerģijas ražošana saules baterijās, vēja ģeneratoru uzbūve un izmantošana, kā arī mazās hidroelektrostacijas uzbūve un darbības principi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par alternatīvās enerģijas veidiem - saules enerģiju, vēja enerģiju, un ūdens enerģiju - teorētiskie un praktiskie aspekti;
• prasmes - izveidot un izvēlēties alternatīvās enerģijas avotus objektu energoapgādei, salāgot dažādu resursu izmantošanas stratēģiju; • kompetence - dažādu atjaunojamo energoresursu savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējums.
Kursa plāns
1 Mūsdienu enerģētikas vēsturisks apskats.
2 Saules starojuma enerģija.
3 Aktīvās saules siltuma sistēmas
4 Divkontūru sistēmas karstā ūdens ieguvei no saules enerģijas.
5 Saules iekārtu enerģijas bilance
6 Saules kaltes.
7 Saules starojuma izmantošana elektroenerģijas ražošanā
8 Fotoelektriskais ģenerators, tā efektivitāte.
9 Vēja enerģijas izmantošana
10 Aerodinamikas pamati un Vēja turbīnu tipi.
11 Vēja ģeneratoru uzbūve-
12 Vēja ģeneratoru sadalījums pēc jaudām.
13 Vēja ģeneratoru ekonomiskā efektivitāte
14 Mazās hidroelektrostacijas
15 Mazo HES ekonomiskā analīze. 16 Ūdens hidroenerģētikā - īpatnības
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Patstāvīgā darba izpilde, ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp. 2. Strautiņš P. (2008) Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams:http://www.swedbank.lv/lib/lv/energetika.pdf
Papildliteratūra
1. Meļņikovs, V. (2006) Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-materiali/Elektrikis/Elektroapgaade.1.dala.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Renevable Energy World. Internetžurnāls (tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home 2. International Network of Sustanable energy.(tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams: http://www.inforse.dk/
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.