Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Datorizētā uzskaite un norēķini
Kursa kods Ener4008
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektroapgāde
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu maģistrs, vieslekt. Indulis Straume

Priekšzināšanas
ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika
Kursa anotācija
Studiju kurss veidots, ievērojot Eiropas Savienības (ES) prasības un ietver elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku, elektroenerģijas tirgus veidošanas principus. Kursa ietvaros tiek aplūkoti diferencētie elektroenerģijas realizācijas tarifi, elektroenerģijas uzskaites koncepcija un organizācija, automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS). Tiek apgūtas norēķinu datorprogrammas, norēķinu organizācija par patērēto elektroenerģiju ar iedzīvotājiem un rūpniecības uzņēmumiem un iestādēm.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par automatizētām elektroenerģijas patēriņa uzskaites sistēmām, elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu samaksas aprēķinu metodiku – 1. un 2. kontroldarbs.
Prasmes: aprēķināt enerģijas izmaksas un tarifus, izmantojot norēķinu datorprogrammas – praktiskie darbi, mājas darbs. Kompetence: izvērtēt dažādu tarifu izmantošanas ekonomisko efektivitāti – mājas darbi, eksāmens.
Kursa plāns
1. Elektroenerģijas tirgus veidošana. Ražošana. Pārvade. Sadale.
2. Elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu aprēķinu metodika.
3. Sadales tīklu elektroenerģijas bilance.
4. Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas.
5. SSO pakalpojumi pa sprieguma pakāpēm, izmaksu attiecināšanas principi.
6. Tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam.
7. Tarifu noteikšanas procedūra.
1. kontroldarbs. Tarifi, to struktūra un to ietekmējošie faktori. Tarifu aprēķinu metodes.
8. Elektroenerģijas realizācijas gala tarifu aprēķināšanas metodika.
9. Diferencētie elektroenerģijas realizācijas tarifi.
10. Elektroenerģijas uzskaites koncepcija, uzskaites organizācija.
11. Automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) struktūra, datu glabāšana.
12. Viedās elektroenerģijas uzskaites sistēmas. Datu pārvades protokoli.
13. Elektroenerģijas uzskaites mēraparātu atbilstības novērtēšana, norēķinu datu iegūšana.
14. Norēķini par patērēto elektroenerģiju ar iedzīvotājiem un rūpniecības uzņēmumiem. Norēķinu datorprogrammas. 2. kontroldarbs. Elektroenerģijas uzskates un norēķinu veidi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstisks eksāmens
Eksāmenā četri jautājumi. Visiem praktiskiem darbiem ir jābūt izpildītiem, kontroldarbiem ieskaitītiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Mājas darbs. Elektroenerģijas cenas noteikšana ņemot vērā tās ražošanas veidu, un to pielietošanas veidu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.
Pamatliteratūra
1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 479 lpp. 2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp. 3. Kļaviņš G. Aprēķina praktiskās metodes. Rīga: RTU, 1990. 83 lpp.
Papildliteratūra
1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) ar padomes 2003.gada 29. janvāra lēmumu Nr.34 apstprināta "Elektroenerģijas realizācijas gala tarifa aprēķināšanas metodika". Rīga, 2003. 10 lpp. 2. Руководство по решению задач по курсу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Мockвa: МЭИ, 1998. 85 с. 3. Elektroniskie elektroenerģijas skaitītāji ELGAMA: instrukcijas (GEM, EMS, EPQM,EPQS ). 2006.
Piezīmes
Obl. izv.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".