Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība enerģētikā
Kursa kods Ener3014
Zinātnes nozare Enerģētika (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Aigars Laizāns

Kursa anotācija
Studiju laikā tiek apgūta uzņēmējdarbības koncepcija enerģētikā, kas ietver plānošanu, mārketingu, ražošanas izdevumus, produktu cenu. Tiek apgūti uzņēmējdarbības regulēšanas principi enerģētikā, energoapgādes uzņēmumu licencēšana, licenču nosacījumi un to darbības zonas. Tiek apskatīta tarifu uzbūve un to noteikšanas kārtība, kā arī atbildība par energoapgādes likumu neievērošanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par uzņēmējdarbības koncepciju enerģētikā;
• prasmes - izvēlēties enerģētikas nozares apakšnozarēm un klientu vēlmēm atbilstošu uzņēmējdarbības formu; • kompetence - uzņēmējdarbības veikšanai un konsultēšanai enerģētikas nozarē.
Kursa plāns
1 Energoapgādes uzņēmums. Licence un tās darbības zona.
2 Energoapgādes uzņēmums. Licence un tās darbības zona. Praktiskais darbs.
3 Energoapgādes uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.
4 Energoapgādes uzņēmējdarbības tiesiskie pamati. Praktiskais darbs.
5 Energoapgādes licencēšanas noteikumi, licenču termiņi un to grozīšana.
6 Energoapgādes licencēšanas noteikumi, licenču termiņi un to grozīšana. Praktiskais darbs.
7 Energoapgādes uzņēmumu celtniecība un projektu saskaņošanas kārtība.
8 Energoapgādes uzņēmumu celtniecība un projektu saskaņošanas kārtība. Praktiskais darbs.
9 Cenu veidošanās energoapgādē. Praktiskais darbs
10 Tarifi un to noteikšanas kārtība.
11 Tarifi un to noteikšanas kārtība. Praktiskais darbs.
12 Subsidētie elektroenerģijas tarifi Latvijā un pasaulē.
13 Subsidētie elektroenerģijas tarifi Latvijā un pasaulē. Praktiskais darbs.
14 Energoapgāde pēc līguma ar īpašiem nosacījumiem.
15 Energoapgāde pēc līguma ar īpašiem nosacījumiem. Praktiskais darbs. 16 Atbildība par energoapgādes likumdošanas aktu neievērošanu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Patstāvīgie darbi, ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Zvirbule-Bērziņa, A., Mihejeva, L., Auziņa, A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 142 lpp.
2. Muška A. Uzņēmejdarbibas pamatkurss. 2. izdevums. Riga: KIF „Biznesa komplekss, 2006. 136 lpp. 3. Doty, S., Turner, W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA . 2009. 847 p.
Papildliteratūra
1. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis. Sastādījuši U.Ivans un S.Ruskule. Jelgava: LLU 2006. 502 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Enerģētika un Automatizācija. ISSN 1407-8589 2. Energoforums.. Interneta žurnāls [tiešsaiste] [skatīts 20.01.2011.]. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/LATVIAN/EnergoForums1/EF_3_2011.pdf
Piezīmes
Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".