Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums 20 kV un 0,4 kV sadales tīkli
Kursa kods Ener3008
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektroapgāde
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu maģistrs, vieslekt. Indulis Straume

Kursa anotācija
Studiju kurss ietver zināšanas par: elektrisko tīklu struktūru; 20 un 0,4 kV tīklu shēmām un neitrāles darba režīmiem; tīkla neitrāles izveidošanu; transformatoriem, to pārslodzēm; komutācijas aparātiem, kūstošiem drošinātājiem, pārsprieguma izlādņiem, automātslēdžiem, magnētiskiem palaidējiem, svirslēdžiem; sprieguma un jaudas zudumiem. Studenti apgūst vadu izvēli pēc pieļaujamiem sprieguma zudumiem un pieļaujamām vadu silšanas temperatūrām; sadales tīklu elektriskiem un vadu mehāniskos aprēķinus; līniju projektēšanu, celtniecību, ekspluatāciju un remontu; enerģijas kvalitātes kritērijus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studentam pēc kursa studijām būs:
• Zināšanas par lauksaimniecības elektroapgādes tīkla struktūru, uzbūvi un to elementiem.
• Prasmes aprēķināt elektroapgādes elementu vajadzīgos parametrus (vada šķērsgriezumu, drošinātāju, jaudas slēdžu un automātu nominālās strāvas). • Kompetence novērtēt situāciju lauksaimniecības elektroapgādes tīklā, tīkla elementu tehnisko stāvokli un pielietot elektroenerģijas zudumu samazināšanas metodes.
Kursa plāns
1 Energosistēma un lauksaimniecības patērētāju elektroapgādes tīkli
2 20 un 0,4 kV tīklu shēmas: radiālās un maģistrālās, to pielietošanas apgabali.
3 20 un 0,4 kV sadales tīklu neitrāles darba režīmi: izolēta un kompensēta neitrāle, lokdzēses spole.
4 Rezistīvzemēta neitrāle 10 kV kabeļtīklos.
5 Tīkla neitrāles izveidošana lauksaimniecības objektos.
6 Sadales tīklu iekārtu raksturojums. Jaudas transformatori. Jaudas slēdži. Atdalītāji. Slodzes slēdži.
7 Automātiskie slēdži (automāti). Magnētiskie palaidēji. Svirslēdži.
8 Energosistēmā lietoto transformatoru klasifikācija un dzesēšanas sistēmas. Sprieguma regulēšana.
9 Transformatoru sistemātiskās un avārijas pārslodzes, to pieļaujamības kritēriji un pārbaudes metodes.
10 Zemsprieguma automātu pārbaude pēc komutācijas spējas un vienfāzes īsslēguma atslēgšanas spējas
11 Jaudas un enerģijas zudumi sadales un lauksaimniecības elektroapgādes tīkla elementos, to aprēķins.
12 Sprieguma kritums un zudumi sadales un lauksaimniecības patērētāju elektroapgādes tīklos, to aprēķins.
13 Vada šķērsgriezuma izvēle pēc silšanas normālā darba režīmā un pēc ekonomiskā strāvas blīvuma.
14 Elektroapgādes sistēmu iedalījums pēc zemēšanas veida: TN, TT un IT. PE, N un PEN vadi.
15 Diferenciālās aizsargierīces ( noplūdstrāvas aizsardzības). 16 Sprieguma kvalitāte, tās rādītāji. Sprieguma kvalitātes mēraparāti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pēc kontroldarbu nokārtošanas tiek nokārtota ieskaite ar atdzīmi.
Pamatliteratūra
1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2007. 480 lpp.
2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342. lpp.
3. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331. lpp. 4. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов на Дону: Феникс, 2006. 720 с.
Papildliteratūra
1. Карякин Р.Н.Hормативные основы устройства электроустановок. Москва: Энергосервис, 1998. 237 с.
2. Lakervi E. , Holmes E.J. Electricity distribution nerwork design. UK: Published by Peter Peregrinus Ltd, UK, 1996. 325p. 3. Enerģija & Pasaule [tiešsaiste] [skatīts 12.10.2011.]. Pieejams: http://www.eunp.lza.lv/
Periodika un citi informācijas avoti
1. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911 2. Enerģētika un Automatizācija. Rīga: SIA Enerģētika un Automatizācija. ISSN 1407-8589
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.