Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Grāmatvedība un finanses
Kursa kods EkonP021
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā 240
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 240
Kursa apstiprinājuma datums 22/05/2019
Atbildīgā struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Evita Apsīte
Mg. oec., lekt. Aino Soopa

Priekšzināšanas
Ekon3090, Nodokļu uzskaite
Ekon3111, Finanšu grāmatvedība
Ekon3112, Uzņēmuma finanšu vadība
Kursa anotācija
Prakses mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas un saistīt tās ar konkrētām uzņēmuma darbības īpatnībām finanšu vadības, finanšu grāmatvedības un nodokļu jomā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par konkrētas sabiedrības / iestādes finanšu vadības darbību, grāmatvedības uzskaites organizēšanu, finanšu pārskatu sagatavošanu un nodokļu deklarāciju un pārskatu aizpildīšanu.
• Prasmes – prast pielietot Latvijas Republikas likumdošanu grāmatvedības uzskaitē, nodokļu un nodevu aprēķināšanā un deklarāciju, pārskatu sastādīšanā. Prast pielietot grāmatvedības kontus saimniecisko darījumu uzskaitē, sastādīt un aizpildīt grāmatvedības dokumentus un reģistrus. Spēt analizēt iestādes / organizācijas finansiālo stāvokli, veidot finanšu plānus un noteikt finansēšanas avotus. • Kompetence – tiek iegūta izpratne par finanšu vadības darbību un iekļaušanos konkrētas iestādes / organizācijas organizatoriskajā struktūrā, lai realizētu uzņēmuma mērķus. Iegūta izpratne par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķināšanu atbilstoši likumdošanas prasībām.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Sabiedrības / iestādes pārvaldes organizācija, grāmatvedības dienesta darba organizācija. Reglamentējošā likumdošana.
2 Sabiedrības / iestādes finanšu vadības struktūra un darbības virzieni (aktīvu vad., kapitāla vad., naudas līdzekļu vad.)
3 Sabiedrības / iestādes finanšu plānošana (stratēģiskā, taktiskā un operatīvā) un izpilde.
4 Nodokļu aprēķināšana un deklarāciju un pārskatu sastādīšana.
5 Grāmatvedības uzskaites organizācija. Grāmatvedības dokumenti, reģistri, to saturs un aizpildīšana. 6 Sabiedrības līdzekļu un līdzekļu avotu, ieņēmumu un izdevumu uzskaite grāmatvedībā. Finanšu rezultāta veidošanās.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Prakses programmas izpilde prakses laikā. Jābūt sastādītai un sekmīgi aizstāvētai prakses atskaitei, kurai pievieno prakses norīkojumu, atbilstošus dokumentus par kavētajām prakses dienām. Prakses atskaiti iesniedz institūtā nozīmētajam prakses vadītājam: pilna laika studenti 2 nedēļu laikā pēc prakses beigām, nepilna laika studenti saskaņā ar institūta noteikto grafiku.Studenti prakses rezultātus aizstāv pie komisijas. Prakses aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un 5 – 7 minūšu laikā aizstāv prakses laikā veiktos programmas uzdevumus, atspoguļo tās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus. Nesekmīga vērtējuma gadījumā komisija pieņem lēmumu par prakses atkārtotu veikšanu vai prakses atskaites pārstrādāšanu un pilnveidošanu
Pamatliteratūra
1. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Leibus I. u.c. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 191.lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348.lpp. 4. Finanšu vadības rokasgrāmata. Autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c. Rīga: Dienas biznesa rokasgrāmata, 2004.
Papildliteratūra
1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
2. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225.lpp. 3. www.likumi.lv
Periodika un citi informācijas avoti
1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005, ISSN 1407-2041 3. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.iFinanses.lv ISSN 2255-985X
Piezīmes
Profesionālā prakse ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".