Excel
Kursa nosaukums Reģionālās attīstības plānošana
Kursa kods Ekon4097
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Reģionālā ekonomika
Kredītpunkti (ECTS) 6
Kopējais stundu skaits kursā 162
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 98
Kursa apstiprinājuma datums 25/09/2018
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un finanšu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. oec., prof. Baiba Rivža
Dr. oec., doc. Zane Vītoliņa

Priekšzināšanas
Ekon2119, Reģionālā ekonomika
Ekon4091, Pašvaldību darbība
JurZ3017, Kadastrs
JurZ4017, Saistību tiesības
Kursa anotācija
Studiju kursā tiek apgūta reģionālās attīstības un plānošanas pieredze, dotas zināšanas par attīstības plānošanas tiesisko dokumentu bāzi. Studiju kursa beigās, studenti izprot reģionālās attīstības plānošanas pamatjēdzienus, iegūst izpratni par nacionālo reģionālās attīstības stratēģiju, attīstības modeļu izvēli, un ir iepazinušies ar ES valstu reģionālās attīstības pieredzi. Tiek apgūti attīstības plānošanas principu un metodes, izprastas attīstības projektu finansēšanas iespējas un izzināta reģionālās plānošanas pieredze Latvijā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas:
•Zināšanas par reģionālo attīstību un tās plānošanas būtību, plānošanas principiem un metodēm – diskusijas nodarbībās, jautājumi kontroldarbā, eksāmens.
•Izpratne par reģionālās attīstības plānošanas pieredzi Latvijā un citās ES valstīs – patstāvīgais darbs
•Zināšanas par teritoriju attīstības projektu finansēšanas iespējām - 2 kontroldarbi, eksāmens.
Prasmes:
•Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus un izprast cēloņus reģionu un novadu atšķirīgā attīstībā – 2 kontroldarbi, eksāmens.
•Spēj izstrādāt priekšlikumus reģionu un novadu ilgtspējīgai attīstībai - patstāvīgais darbs, eksāmens.
•Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – Patstāvīgais darbs.
•Prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - Patstāvīgais darbs.
Kompetences:
•Spēja salīdzināt un izvērtēt dažādus reģionu un novadu ilgtspējīgās attīstības scenārijus un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par attīstības projektiem - praktiskie darbi, kontroldarbi.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ievads reģionālās attīstības plānošanā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
2.Administratīvi teritoriālās reformas rezultāti (3 h lekcija, 3 h praktiskais darbs).
3.Teritorijas plānošanas sistēmas attīstība Latvijā (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
4.Teritorijas plānošanas jēdziens un nozīme (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
5.Teritorijas plānošanas process (3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
6.Administratīvās teritorijas analīze un ilgtspējīgās attīstības scenāriju izveide (3 h lekcija, 6 h praktiskais darbs).
7.Dažādas informācijas sistēmas, to nozīme teritorijas plānošanā (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
8.Attīstības plānu sistēma (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
9.Attīstības plānošanas principi un metodes (3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
10.Attīstības projektu finansēšanas iespējas. Latvijas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības virzienu izvēle (4 h lekcija, 4 h praktiskais darbs).
11.Attīstības plānošanas noteicošie un ietekmējošie normatīvie dokumenti. Reģionālās politikas uzraudzības un novērtēšanas ietvars (3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
12.Reģionālās plānošanas pieredze Latvijā (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
13.ES valstu reģionālās attīstības pieredze (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.Divi kontroldarbi semestra laikā
2.Patstāvīgie darbi
3.Eksāmens
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1. patstāvīgais darbs - Reģionālās attīstības plānošanas pieredze Latvijā un citās ES valstīs. (Individuāls pētījums un prezentācija)
2. patstāvīgais darbs - Teritoriju attīstības projektu finansēšanas iespējas. (Individuāls pētījums un prezentācija)
3. patstāvīgais darbs - Izvēlēta novada analīze un ilgtspējīgās attīstības scenāriju izveide. (Individuāls pētījums un prezentācija)
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1.Eksāmens – 40%;
2.Kontroldarbi – 30%
3.Patstāvīgie darbi – 30%
Obligātā literatūra
1.Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2.Petrova I., Jermolajeva E. (2007) Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās izmantošanas iespējas Latvijā. 159 lpp.
3.Rivža B., Krūzmētra M., Rivža S. (2013) Lauku sieviešu uzņēmējdarbību veicinošie sociālie faktori. Jelgava: LLU. 137 lpp.
4.Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives: A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission. The ESPON 2013 Programme, 2012, p.77.
5.Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018, 325 lpp.
Papildliteratūra
1.Boroņenko V. (2007) Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 370 lpp.
2.Čapello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p.

3.Kalve I. (2005) Apseglot pārmaiņu vējus, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 295 lpp
4.Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Eiropas vietējo pašvaldību harta, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=39139
2.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857
3.Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Reģionālā attīstība un pārvalde”.