Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
Kursa kods Ekon4011
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Agrārā ekonomika
Kredītpunkti (ECTS) 5.25
Kopējais stundu skaits kursā 141.75
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 09/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., Aivars Strautnieks

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursā studenti apgūst uzņēmējdarbības galvenās kategorijas, organizatoriskos un tiesiskos pamatus, īpatnības pārtikas rūpniecībā, kā arī pārtikas ražošanas uzņēmumu saimnieciskās darbības principus, ekonomiku un finanses.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – students iegūst pamatzināšanas uzņēmējdarbības organizēšanā un ekonomikā pārtikas ražošanā.
• Prasmes – students iegūst prasmes pielietot zināšanas kursa darba un diplomprojekta ekonomiskās sadaļas izstrādē, kā arī izmantot tās, strādājot specialitātē, nodrošinot tehnoloģijas nozīmīgumu uzņēmējdarbībā. • Kompetence – students ir kompetents ar tehnoloģiju saistītu uzņēmējdarbības problēmu risināšanā un pārtikas ražošanas lēmumu pieņemšanā un novērtēšanā no uzņēmējdarbības viedokļa.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Uzņēmējdarbības būtība un pamatjēdzieni
2 Uzņēmējdarbības vide
3 Komercdarbības formas
4 Uzņēmējdarbības uzsākšana
5 Uzņēmuma dibināšana, likvidācija, apturēšana
6 Uzņēmuma maksātnespēja, bankrots
7 Uzņēmums tautsaimnieciskajā apritē
8 Ražošanas process
9 Ražošanas organizēšana uzņēmumā
10 Resursu sagāde un loģistika
11 Mārketings un preču realizācija
12 Uzņēmuma ekonomika un tās vadīšana
13 Uzņēmuma ekonomikas pamatkategorijas
14 Uzņēmuma finanses un to vadīšana
15 Uzņēmuma finansu pamatkategorijas
16 Uzņēmuma saimnieciskā darbība
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kolokviji un praktiskie darbi saskaņā ar studiju plānu;
Kontroldarbi – 3; Eksāmens.
Obligātā literatūra
1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp. ISBN 9984155684.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2005. 120 lpp. ISBN 9984761282.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp. ISBN 9789984233512. 4. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp. ISBN 998468928X
Papildliteratūra
1. Niedrītis J. Mārketings: mācību līdzeklis. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008. 487 lpp. ISBN 9789984828268.
2. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011. 218 lpp. ISBN 9789984833026 3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sastād. G.Pelše, I.Ruperte. Rīga: Jumava, 2003. 359 lpp. ISBN 9984055914.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Informatīvs lauku politikas biļetens "Agropols". Rīga: LV Agrārās ekonomikas institūts, no 2002. ISNN 1407-8996.
2. Laikraksts Dienas Bizness. Rīga: SIA "Dienas mediji", no 1992. ISSN 1407-2041. 3. Žurnāls "Kapitāls" Rīga: Lietišķās informācijas dienests, no 1998. ISSN 1407-2505
Piezīmes
Obligātais kurss PTF profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās.