Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Finanses un nodokļi
Kursa kods Ekon3113
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts
Kredītpunkti (ECTS) 6
Kopējais stundu skaits kursā 162
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 98
Kursa apstiprinājuma datums 25/09/2018
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un finanšu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. soc., lekt. Anita Kreicberga
Ph.D., lekt. Baiba Mistre

Priekšzināšanas
Ekon1012, Mikroekonomika
Ekon2109, Makroekonomika
Ekon2120, Grāmatvedības pamati
Kursa anotācija
Studiju kursā apgūst finanšu, budžeta, nodokļu un banku sistēmas, to uzbūvi, regulēšanas mehānismus, normatīvo bāzi un uzraudzību. Apgūst nodokļu un nodevu būtību un aprēķināšanas kārtību. Praktiskajās nodarbībās tiek gūtas iemaņas nodokļu aprēķināšanā un deklarāciju sastādīšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Izprot finanšu, budžeta, nodokļu un banku sistēmu darbības un uzraudzības mehānismus – Kontroldarbs. Diskusija nodarbībā un patstāvīgais darbs (referāts).
2.Zina un izprot nodokļu un nodevu reglamentējošo normatīvo bāzi, nodokļu aprēķināšanas kārtību – Kontroldarbs ar aprēķiniem.
3.Spēj saskatīt, argumentēt, skaidrot un diskutēt par notiekošajiem finanšu procesiem – Patstāvīgais darbs (referāts) un diskusija.
4.Spēj izprast nodokļu un nodevu tiesisko aktu normas, aprēķināt nodokļus un aizpildīt deklarācijas – Praktiskie darbi.
5.Spēj izvērtēt un analizēt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma darbību un valsts budžetu – Diskusija un grupu darbs.
6.Spēj komunicēt un prezentēt veiktā pētījuma rezultātus – Diskusija un grupu darbs.
7.Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus – Praktiskie darbi.
8.Spēj patstāvīgi aprēķināt nodokļus un aizpildīt nodokļu deklarācijas – Praktiskie darbi.
9.Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas finanšu un nodokļu jomā – Eksāmens.
Kursa saturs(kalendārs)
1.LR finanšu sistēma, tās struktūra un pārvalde (Lekcija – 4 stunda, praktiskie darbi – 5 stunda)
2.LR budžeta sistēma, tās funkcijas. Budžeta process (Lekcija – 5 stunda, praktiskie darbi – 5 stunda)
3.LR Banku sistēma (Lekcija – 4 stunda, praktiskie darbi – 4 stunda)
4.LR nodokļu sistēma, tās attīstība un nodokļu administrēšana. (Lekcija – 4 stunda, praktiskie darbi – 4 stunda)
1.Kontroldarbs: Fiskālās politikas aspekti (1stunda)
5.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
6.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
7.Uzņēmuma ienākuma nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1stunda)
8.Mikrouzņēmuma nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
9.Pievienotās vērtības nodoklis (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
10.Nekustamā īpašuma nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11.Dabas resursu nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
12.Akcīzes nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13.Izložu un azartspēļu nodoklis (Lekcija – 1 stunda)
14.Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis un transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
15.Elektroenerģijas nodoklis (Lekcija – 1 stunda)
2.Kontroldarbs: būtiskāko nodokļu aprēķināšana (1stunda)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa vērtējumu veido:
Rakstisks eksāmens – 40%
Eksāmenu veido tests, jautājumi par visām tēmām un uzdevumi.
1.kontroldarbs – 15%
2.kontroldarbs – 15%
Referāts, grupu darbs, diskusija – 30%
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, studēt normatīvo bāzi un izpildīt praktiskos darbus. Sagatavoties kontroldarbiem un eksāmenam.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu, referāta un eksāmena vērtējuma - 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Obligātā literatūra
1.Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
2.Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
3.Kavale L. Budžets un finanses: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4.Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp. 5.Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.
Papildliteratūra
1.Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
2.Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp. 3.Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Kapitāls: žurnāls. Rīga: Jaunais kapitāls. ISSN: 1407-2505
2.Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
3.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
4.Latvijas bankas mājas lapa. Pieejams: http://www.bank.lv
5.Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
6.Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http:// www.fktk.lv
7.LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv 8.VID mājas lapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”