Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Grāmatvedības pamati
Kursa kods Ekon3042
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 100
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kursa studēšanas mērķis ir izzināt un apgūt grāmatvedības nozīmi, uzdevumus, prasības, grāmatvedības priekšmetu un metodes. Studenti apgūst iemaņas grāmatvedības metožu pielietošanai praktiskajā darbā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Grāmatvedības būtība, grāmatvedību reglamentējošie likumi.
2 Grāmatvedības uzdevumi, datu izmantotāji, grāmatvedībai izvirzītās prasības.
3 Grāmatvedības objekti (līdzekļi, līdzekļu finansēšanas avoti, ienēmumi, izdevumi).
4 Grāmatvedības metodes.
5 Grāmatvedības bilances jēdziens, uzbūve, posteņu raksturojums.
6 Bilances posteņu izmaiņas.
7 Grāmatvedības konta jēdziens, uzbūve, bilances konti.
8 Operāciju konti.
9 Sintētiskie un analītiskie konti.
10 Divkāršais ieraksts, kontu korespondence.
11 Grāmatvedības kontu plāns.
12 Grāmatvedības dokumenta jēdziens, nozīme, klasifikācija.
13 Dokumentu sastādīšana un apdare, dokumentu apgrozība, kļudu labošana.
14 Grāmatvedības reģistri, to raksturojums
15 Grāmatvedības formas, to raksturojums 16 Ieskaites darbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums, divu tematisko kontroldarbu novērtējums, rakstiska ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Benze J. Finansu grāmatvedība. Rīga, 1998,2000. - 322 lpp
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A, Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata, Jelgava, LLU, 2001. - 85 lpp 3. Stolders J. Grāmatvedības teorija, Rīga, 1981. - 193 lpp.
Papildliteratūra
1. Par grāmatvedību. LR likums // LR Normatīvie dokumenti: Grāmatvedība / LID. Rīga, 1995.-GR-1-2 2. Par uzņēmuma gada pārskatiem. LR likums // LR Normatīvie dokumenti: Grāmatvedība / LID. Rīga, 1995- GR-1-2
Periodika un citi informācijas avoti
1. "Bilance"
2. Grāmatvedības ABC. //Pielikums avīzei "Dienas bizness"
3. "Latvijas vēstnesis" 4. "Mans īpašums"
Piezīmes
EF sociālo zinātņu bakalaura ekonomikā studiju programma, obligātais priekšmets, 5.semestrī.