Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ekonomisko procesu datormodelēšana
Kursa kods EkonD121
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Ekonometrija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 17/01/2012
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. sc. ing., prof. Pēteris Rivža

Priekšzināšanas
EkonD123, Pētījumu metodoloģija ekonomikā I
Kursa anotācija
Kursa ietvaros doktoranti apgūst vairākas ekonomisko procesu modelēšanas metodes: lineārā optimizācija, diskrētā optimizācija, nelineārā optimizācija, dinamiskā modelēšana, masu apkalpošanas sistēmu modelēšana, lēmumu pieņemšanas metodes. Studiju kurss orientēts uz modelēšanas metožu izvēles principu apgūšanu un metožu salīdzināšanu. Metožu apgūšanai pielietos reālos piemērus saistītos ar ekonomiku, marketingu, bioloģiju, ekoloģiju, lauksamniecību un mežsaimniecību. Modeļu veidošanai tiek izmantotas vairākas datorprogrammas: MS Excel, QSB+, Powersim Studio, Matlab un Simulink.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā doktoranti iegūst zināšanas par sociāli – ekonomisko sistēmu analīzes un modelēšanas attīstības tendencēm gan teorētiskajā, gan pielietojumu līmenī; prasmes analizēt pētījumos iegūtos datus, izvēlēties atbilstošas datu apstrādes metodes un modeļus; kompetences patstāvīgi pielietot sociāli – ekonomisko sistēmu analīzes un modelēšanas metodes konkrētu uzdevumu risināšanā, tajā skaitā ar promocijas darba tēmu tieši vai netieši saistītos uzdevumos.
Kursa saturs(kalendārs)

1 Sistēmiskas domāšanas pamatelementi.
2 Sistēmu modelēšanas pamatprincipi.
3 Sistēmu modeļu izveidošanas
4 Ekonomisko sistēmu modeļi un to klasifikācija.
5 Lineārās optimizācijas uzdevumi
6 Klasiskais transporta uzdevums.
7 Citi optimizācijas uzdevumi.
8 Sarežģītu dinamisko modeļu sastādīšana.
9 Vispārējās sistēmu struktūras un uzvedības, to modelēšana.
10 Sistēmu arhetipi.
11 Dinamiskie modeļi bioloģijā, ekoloģijā un mežsaimniecība.
12 Dinamisko modeļu veidošanas vides Matlab, Simulink, Extend, u.c.
13 Riska analīze un tās uzdevumi. Riska analīze uzņēmējdarbībā.
14 Ekonomikas procesu prognozēšana. Laika rindu analīze.
15 Kvantitatīvo metožu izvēle ekonomiskos pētījumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti mājas darbi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāti un aizstāvēti mājas darbi.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs. Doktoranta patstāvīgais darbs tiek veikts saskaņā ar zinātniskā vadītāja uzstādītajām prasībām.
Pamatliteratūra
1.Bandeviča L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā. Teorija un prakse: mācību grāmata augstskolām. 3. izd. pārstrādāts un papildināts. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2009. 443 lpp.
2.Frolova L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā: teorija un prakse: mācību grāmata. 2. izdevums pārstrādāts un papildināts. Rīga: Izglītības soļi, 2005. 438 lpp.
3.Kļaviņš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I,II. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 270 lpp.
4.Merkurjevs J., Merkurjeva G., Pečerska J., Tolujevs J. Sistēmu imitācijas modelēšanas tehnoloģija. Rīga: RTU, 2008. 120 lpp.
5.Anderson D. R., Sweeney D. J., Williams T. A. Quantitative Methods for Business. 10th ed. Thomson Publishing, 2006. 850 p. 6.Hillier F. S., Lieberman G. I. Introduction to Operations Research. 9th ed. New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 2010. 955 p.
Papildliteratūra
1.Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Luis G. Vargas. Springer, 2006.
2.Decision Making for Leaders. Vol. II of the AHP Series. Thomas L. Saaty. RWS Publ., 2001.315 p. 3.Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользователя. Москва: СОЛОН-Пресс, 2004.
4.Дэбни Дж., Харман Т. Simulink 4. Секреты мастерства. Москва: Бином. Лаборатория базовых знаний. 2003.
5.Modelling Dynamic Biological Systems. B.Hannon, M.Ruth. New York: Springer, 2008. 395 p. 6.Whitten J. Systems Analysis and Design Methods. McGraw-Hill/Irwin, 2005. 768 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.European Journal of Operational Research. ISSN: 0377-2217. Co-ordinating Editor: R. Slowinski. 2.Journal of Economic Dynamics and Control. ISSN: 0165-1889. Editors: J. Bullard, C. Chiarella, H. Dawid, C. Hommes, P. Klein, C. Otrok. 3.Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems. ISSN: 1387-3954. Published By: Taylor & Francis.
Piezīmes
ESAF doktorantūras studiju programma „Agrārā un reģionālā ekonomika”