Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kompetence lauku vidē
Kursa kods PedaD028
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā 96
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, prof. Baiba Briede

Priekšzināšanas
ValoD001, Svešvalodas speckurss - angļu valoda
ValoD002, Svešvalodas speckurss - vācu valoda
PedaD041, Izglītības pētījumu metodoloģija
Kursa anotācija
Studiju kursā doktorantiem pilnveidojas sistēmiska izpratne par kompetences jēdzienu pedagoģijas zinātnes priekšmeta kontekstā; kompetences veidiem, komponentiem, modeļiem un vērtēšanu mūsdienu izglītības paradigmu, pieeju, teoriju un attīstības tendenču kontekstā. Doktoranti analizē un izvērtē inovācijas par kompetenci: atziņas par kompetenci kā procesu un rezultātu, tās vērtēšanu attiecībā pret personību lauku vidē. Kursā ir lekcijas un semināri; doktoranti eksāmenā aizstāv ar promocijas pētījumu saistītu kursa darbu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: sistēmiski pārzina, izprot un izvērtē problēmas, pieejas un teorijas, inovāciju radīšanas un īstenošanas iespējas attiecībā uz kompetenci. Prasmes: spēj atbildīgi veikt pētījumu, veidot jaunas zināšanas vai izpratni par esošām zināšanām un to izmantošanu praksē; komunicēt par kompetences problēmām un attīstības tendencēm ar zinātniekiem/profesionāļiem un sabiedrību kopumā. Kompetence: spēj patstāvīgi izvirzīt inovatīvas pētījumu idejas, tās kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt starpnozaru un lauku vides kontekstā; spēj atbildīgi, kritiski un analītiski veikt pētījumus un publicēt rezultātus starptautiski atzītos izdevumos; spēj patstāvīgi un atbildīgi plānot, strukturēt un vadīt zinātniskus projektus un atbildīgi vadīt zinātniskos darbus par kompetences pētījumiem; spēj veicināt progresu kompetences pētniecībā, akcentējot zināšanu sabiedrības ilgtspējīgas attīstības iespējas.
Kursa plāns
1 Kompetence kā pedagoģiska kategorija un starpdisciplinārs pētijumu virziens, tās veidošanās un aktualitāte mūsdienās.
2 Kompetence filozofijas un izglītības paradigmu (ekoloģiskā un mācīšanās) aspektā.
3 Pieejas (precīzi mērāmā rezultāta, holistiskā u.c.) kompetencei, tās jēdziena skaidrojums atbilstoši pieejai.
4 Seminārs par augstākminētajiem tematiem.
5 Kompetences veidi (meta, pamata, profesionālā, sociālā, paškompetence), ietverot refleksiju un metodisko kompetenci.
6 Zināšanas, prasmes, attieksme kā būtiskas kompetences apakškategorijas.
7 Atbildības, patstāvības, radošuma un ilgtspējības izpratne sakarībā ar kompetences jēdzienu.
8 Seminārs par augstākminētajiem tematiem.
9 Kompetences veidu izpratne sakarībā ar izglītības balstiem (mācīties zināt, pašam būt, kopā būt u.c.)
10 Kompetences teorijas (attiecību kompetences teorija) un modeļi.
11 Kompetence kā process un rezultāts sakarībā ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai, tās pierādīšana darbībā.
12 Seminārs par augstākminētajiem tematiem.
13 Kompetences izpētes un izmantošanas problēmas un tendences zinātnē un praksē. Portfolio daļas.
14 Indivīda potenciāls kā kompetences pamats. Dialoga nozīme kompetences veidošanā un attīstībā.
15 Mācīšanās rezultāti mūžizglītības kontekstā atbilstoši EKI līmeņiem un to vērtēšana. 16 Seminārs par augstākminētajiem tematiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
lekciju apmeklējums un uzstāšanās semināros; eksāmens, prezentējot kursa darbu kā disertācijas iestrādes daļu pētījuma virzienā.
Pamatliteratūra
1. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija „ Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU, 2011, 160 lpp. (CD formātā)
2. Evangelista L. Competencies and Careers Guidance. 2009, http://www.orientamento.it/english/competencies-guidance.htm (skatīts 16.06.2011.)
3. L'Abate L, Cusinato M., Maino E., Colesso W., Scilletta C. Relational Competence Theory. London, N.Y., Heidelberg: Springer, 2010, 326 p. 4. Walcott W. Knowledge, Competence, and Communication: Chomsky, Freire, Searle, and Communicative Language Teaching. Black Rose Books, 2006, 224 p.
Papildliteratūra
1. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga RaKa. 2006., 199 lpp.
2. Sitthisak O., Gilbert L., Davis H.Transforming a Competency Model to Assessment Items. 4th Int.Conf. on Web Information..., 2008 http://eprints.ecs.soton.ac.uk/15033/1/transforming_a_competency_model_to_assessment_items_revised.pdf (skatīts 16.06.2011.) 3. Torrington D., Hall L., Taylor S. Human Resource Management. Publisher: Prentice Hall, 2007, 833 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. European Journal of Education: Research, Development and Policy. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1465-3435
2. Journal of Further and Higher Education. Print ISSN: 0309-877X, Online ISSN: 1469-9486 3. Research in Competence-Based Management. Print ISSN: 1744-2117
Piezīmes
Obligātais kurss TF pedagoģijas doktora studiju programmā 3. kursa 5. semestrī pilna un nepilna laika studijās.