Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Programmēšana valodā Java II
Kursa kods DatZT007
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 12/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Armands Kviesis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Nostiprināt zināšanas par programmēšanas valodas Java galvenajiem jēdzieniem, lietošanas iespējām un programmas struktūras veidošanas principiem. Prast ievadīt programmas tekstu, kā arī rediģēt, noskaņot un izpildīt programmu. Prast lietot funkcijas un pamatkonstrukcijas (zarošanās, izvēle, cikli), apstrādāt simbolu virknes un masīvus.
Kursa saturs(kalendārs)
Kursā tiek apskatītas šādas tēmas:
•Nosacījuma operatori
•Cikla konstrukcijas (skaitītājs, nosacījumi)
•Simboli un simbolu virknes
•Masīvi
•Funkcijas
Pamatliteratūra
1. Schildt H. Java: A Beginner’s Guide, Sixth Edition. McGraw-Hill Education, 2014.
Papildliteratūra
1. Java Programming. [tiešsaiste][skatīts 07.01.2016]. Pieejams: https://en.wikibooks.org/wiki/Java_Programming
2. Java – Tutorial. [tiešsaiste][skatīts 07.01.2016]. Pieejams: http://www.tutorialspoint.com/java/
Piezīmes
Profesionālās pilnveides izglītības programma. Mācību priekšmets Programmēšana valodā Java – 2. daļa ir programmas Neklātienes programmēšanas skola daļa. Programmas apguvei ir nepieciešama pamatizglītība un prasmes teksta apstrādes lietoņu lietošanā un darbā ar failiem.