Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums IT karjeras konsultēšanā
Kursa kods DatZ6005
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Olga Čivžele

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Maģistranti apgūst prasmes veidot un rediģēt datu bāzes, veidot un izmantot prezentācijas. Tiek apgūtas prasmes elektroniski sagatavot dažāda veida dokumentāciju. Maģistranti tiek iepazīstināti ar dažādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par datu aizsardzību, elektronisko anketu veidošanu, pētījumu rezultātu apstrādi, datu bāzu veidošanu un izmantošanu, prezentāciju veidošanu, attālinātas komunikācijas izmantošanu un informācijas meklēšanu.
• Prasmes: izstrādāt un izmantot datu bāzes, meklēt un atlasīt informāciju pēc atslēgas vārdiem un meklēšanas kritērijiem, izvēlēties atbilstošu saziņas veidu ar dažāda vecuma un sociālo grupu pārstāvjiem un lietot to, izmantot elektroniskos pētījuma rezultātu apstrādes rīkus, veidot prezentācijas MS PowerPoint vidē, iekļaujot multimediju objektus un apstrādātus pētījuma rezultātus. • Kompetences: spēja apkopot informāciju datu bāzē, atrast nepieciešamo informāciju globālajā tīmeklī, t.sk. tiešsaistes datu bāzēs; spēja sazināties ar dažāda vecuma un sociālo grupu pārstāvjiem virtuālajā vidē, spēja apstrādāt pētījuma rezultātus un sagatavot prezentācijas uzskatāmos materiālus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 IKT izmantošana karjeras konsultēšanā.
2 Datorvīrusi. Antivīrusu programmu izmantošana.
3 Datu aizsardzība.
4 Datu aizsardzība.
5 CV veidošana.
6 Anketu veidošana.
7 Pētījuma rezultātu apstrāde.
8 Pētījuma rezultātu apstrāde.
9 Datu bāzes veidošana MS Excel vidē.
10 Datu bāzes veidošana MS Excel vidē.
11 MS Excel datu bāzes izmantošana.
12 Prezentāciju veidošana MS PowerPoint vidē.
13 Attālinātas komunikācijas izmantošana- tērzētavas, tiešsaistes konferences, Skype.
14 Attālinātas komunikācijas izmantošana- tērzētavas, tiešsaistes konferences, Skype.
15 E-pasta izmantošana- filtri, automātiskās atbildes, automātiskie paraksti. 16 Ieskaite
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apmeklētas lekcijas un praktiskās nodarbības. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%. Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. R: Zvaigzne ABC. 2009. 128 lpp. ISBN: 9934002787. 2. Ringa E. MS Office Excel 2007. R: Biznesa augstskola Turība. 2009. 56 lpp.
Papildliteratūra
1. Drošība internetā. R: Zvaigzne ABC. 2009. 68 lpp. ISBN: 993400691X. 2. Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja Google efektīvs lietojums. R: Multineo. 2005. 56 lpp. ISBN: 9984977129.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants" pilna un nepilna laika studijās.