Excel
Kursa nosaukums Datorgrafika
Kursa kods DatZ3020
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 12/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Inga Viļumsone

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko trīsdimensiju grafikas vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida telpisku objektu vai interaktīvu trīsdimensiju pielikumu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas telpisku objektu, virsmu izveidē, modelēšanā un animācijas pamatus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par trīsdimensiju grafikas izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes trīsdimensiju izveides un modelēšanas rīkus telpisku attēlu un animācijas izveidē; • kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt informācijas vizuālā materiāla sagatavošanu un saglabāšanu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Darba vides raksturojums un pielāgošana. Dialoglogi. Vienkārša objekta izveide.
2 Telpiskas virsmas izveide un modelēšana. Objektu novietojums trīsdimensiju telpā.
3 Materiālu un tekstūru ieklāšana objektiem.
4 Apgaismojuma veidi un kameru novietojums. Kameru sekošanas iespējas.
5 Attēla reālisma (Rendering) attēlojums.
6 Animācijas izveide un rediģēšana.
7 Trīsdimensiju teksta izveide.
8 Modifikatora pamata iestatījumi un pielietojums.
9 Armatūras struktūras izveidošana. Armatūras noslēguma, roku un kāju, izveidošana.
10 Gatavo objektu skaldņu izspiešanas efekts un to rediģēšana ar līkņu palīdzību.
11 Mīksta objekta izveides sistēma.
12 Šķidruma simulēšana. Telpiskā dziļuma modelēšana un asuma piešķiršana.
13 Nelineāras kustības izveide un animācija.
14 Reāllaika animēšana. Video formāta izveide un saglabāšana.
15 Spēles izveides elementi un objektu vadība ar taustiņiem. 16 WEB interaktīva modeļa izveide.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens ar atzīmi. Praktiskie darbi - 45% (no kopējā vērtējuma), teorētiskais tests - 10% un noslēguma praktiskais darbs - 45%. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
Pamatliteratūra
1. Blender C. J. Basics: Classroom Tutorial Book. 4-rd edition. Central Dauphin High School, 2011. 178 p. Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja un tiešsaistē: http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/81/BlenderBasics_4thEdition2011.pdf
2. Iraci B. Blender Cycles: Lighting and Rendering Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjgwNzEyX19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB Pieejams: https://vk.com/doc-40274728_325259682?dl=ac0d53f0d2765c7250
LLU FB eBook Academic Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=680712&site=ehost-live
3. Valenza E. Blender 2.6 Cycles : Materials and Textures Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjA0MDcxX19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB Pieejams: https://drive.google.com/file/d/0By9qNQsT4gvKMW1FQ3R5TWJQcXc/view?pref=2&pli=1
LLU FB eBook Academic Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=604071&site=ehost-live 4. Thorn A. Practical Game Development with Unity and Blender. 2014. 334 p. Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzg4MDM0X19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB LLU FB eBook Academic Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=788034&site=ehost-live
Papildliteratūra
1. B. Haginss, I. Proberts. Digitālā fotogrāfija :tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.
2. Chapman N., Chapman J. Digital multimedia. 2nd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons, 2004. 679 p. (Pieejams LNB: Bibliogrāf. uzziņu las.) 3. Raits M. Digitālā fotogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 239 lpp.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.