Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Programmēšanas pamati un datu struktūras I
Kursa kods DatZ3017
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Olga Čivžele

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar algoritmu sastādīšanas likumiem. Studenti apgūst prasmes veidot, rediģēt un izmantot blokshēmas. Tiek veidots pamats programmēšanas prasmju apgūšanai.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Algoritma jēdziens.
2 Algoritma formālā izpilde.
3 Algoritmiskās valodas likumi.
4 Saliktās komandas.
5 Lielumi. Lielumu tipi.
6 Algoritma virsraksts.
7 Starplielumi.
8 Algoritma izpilde.
9 Lielumu attieksmes.
10 Tabulveida lielumi.
11 Algoritma atšifrēšanas uzdevumi.
12 Algoritma analīze. Tiešās modelēšanas metode.
13 Interpretāciju metode.
14 Ekstremālā elementa metode.
15 Invariantu metode. 16 Blokshēmu analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir apmeklētas lekcijas un praktiskās nodarbības; Ir ieskaitīti kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Informātika 3.daļa. A.Andžāna red.- Rīga, Zvaigzne, 1994.
2. Grīviņs U. Algoritmēšana un programmēšana: Metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi. – Rīga: LU, 1994. 3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных.- Невский Диалект, 2003.
Papildliteratūra
1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ.- Бином лаборатория базовых знаний, 2001.
Piezīmes
Studiju priekšmets iekļauts studiju programmā "Mājas vide un informātika izglītībā" II k. 3.semestrī pilna laika studijās un II k. 4. sem. nepilna laika studijās. Ieskaite ar atzīmi.