Kursa nosaukums Informātika I
Kursa kods DatZ2044
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Zinātnes apakšnozare Datoru un sistēmu programmatūra
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2021
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., vieslekt. Kārlis Veiss
Dr. sc. ing., prof. Ilmārs Dukulis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
DatZ2018 [GDAT2018] Informātika I
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir apgūt aprēķinu veikšanu, diagrammu veidošanu, datu analīzi un modelēšanu, lietojot izklājlapu programmu; sarežģītu slaidu kompleksu veidošanu un demonstrēšanu, lietojot slaidu prezentācijas programmu. Iegūtās zināšanas un prasmes nepieciešamas studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī profesionālās darbības veikšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par izklājlapu programmu lietošanu datu apstrādē un slaidu prezentācijas programmu lietošanu ideju un projektu demonstrēšanā. Zināšanas tiek vērtētas 1. kontroldarbā.
Prasmes analizēt un izvērtēt risināmajai problēmai atbilstošo informāciju un veikt datu apstrādi, izmantojot atbilstošu programmatūru. Prasmes tiek vērtētas praktiskajos darbos un 1. un 2. kontroldarbā.
Kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un, izmantojot informācijas tehnoloģijas, pieņemt lēmumus un risināt problēmas savas profesionālās darbības nozarē. Kompetences tiek vērtētas 1. un 2. kontroldarbā.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Datu virkņu veidošana, datu ievade un aprēķinu tabulu noformēšana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).
2. Absolūto, relatīvo un jaukto šūnu adrešu izmantošana aprēķinos (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
3. Funkciju lietošana dažāda veida uzdevumu risināšanā (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 4 h).
4. Diagrammu veidošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).
5. Datu kārtošana un filtrēšana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
6. Datu analīzes līdzekļu lietošana un šķērsgriezuma tabulu veidošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).
7. Dažādu objektu (tabulu, diagrammu, shēmu) veidošana slaidos (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 4 h).
8. Pamatslaida rediģēšana, hipersaišu un vadības pogu lietošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Ieskaites vērtējumu veido:
• izstrādāti visi praktiskie darbi;
• sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi – 1. kontroldarbs: Izklājlapu lietotnes izmantošana; 2. kontroldarbs: Prezentāciju veidošana.
Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Sekmīgi nokārtoti abi kontroldarbi.
Obligātā literatūra
1. Ringa E. Microsoft Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2009. 54 lpp.
2. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.
4. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.
5. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.
Papildliteratūra
1. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Cengage Learning: 2011. 328 p.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011. 443 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. PowerPoint palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/powerpoint.
2. Excel palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/excel.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.