Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Programmēšanas pamati I
Kursa kods DatZ1009
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 12/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Ingus Šmits

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kursa ietvaros tiek apskatīta programmēšanas valodu vēsture, attīstība un uzbūves principi. Studenti tiek iepazīstināti ar programmēšanas valodu pamatelementiem – datu tipiem, mainīgajiem, nosacījuma operatoriem, cikliem, masīviem un funkcijām. Praktisko nodarbību ietvaros studenti gūst iemaņas vienkāršu programmu veidošanā, izmantojot programmēšanas valodu C#
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par programmēšanas pamatprincipiem;
prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu. kompetences patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas vienkāršu aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, neizmantojot datu vadības sistēmas.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievadlekcija
2 Programmēšanas valodu attīstība
3 Mainīgie
4 Mainīgie
5 Operācijas
6 Algoritmi
7 Nosacījumu operatori
8 Cikla operatori while un do..while
9 Cikla operators For
10 Pakārtoti cikla operatori
11 Viendimensijas masīvi
12 Pamat darbības ar viendimensijas masīviem
13 Pamat darbības ar viendimensijas masīviem
14 Darbs ar simbolu rindas tipu
15 Divdimensiju masīvi 16 Pamat darbības ar divdimensiju masīvu
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai saņemtu pirmajā daļā paredzēto ieskaiti ar atzīmi un kārtotu eksāmenu otrajā daļā ir nepieciešams apmeklēt vismaz 50% praktisko nodarbību katrā semestrī. Ieskaites atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (60%), ieskaites uzdevuma vērtējums (40%). Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%).
Pamatliteratūra
1. Troelsen A., C# 2010 and the .NET Platform. Apress, 2010.
2. David S. P., Introducing Microsoft .NET 3rd ed. Microsoft Press, 2003. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka) 3. Petzold C., Programming Microsoft Windows with C#, Microsoft Press, 2001. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
Papildliteratūra
1. NET Development [tiešsaiste] [skatīts 29.11.2010.]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx 2.
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.