Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Datorikas pamati I
Kursa kods DatZ1006
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu un datu zinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. (Emeritus) Aleksandrs Gailums

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko datora darbības aritmētiskos un loģiskos pamatus un datu glabāšanu.. Iepazīstina ar skaitīšanas sistēmām, bināro skaitļu attēlošanu un bināro aritmētiku. Apskata alfabētiskās informācijas kodēšanas principus. Kursā dots priekšstats par mašīnvalodas instrukcijām un programmatūru. Parādīta datoru attīstības vēsture dažādu pielietoto tehnoloģiju griezumā. Aplūkotas jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības tendences.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par datora darbības aritmētiskajiem un loģiskajiem pamatiem, alfabētiskās informācijas kodēšanas principiem, datoru un programmēšanas attīstības vēsturi, mūsdienu aktualitātēm un perspektīvām;
• prasmes saistīt iegūtās zināšanas par datoru un informācijas tehnoloģiju darbības pamatiem ar saturu citu kursu studijās; • kompetence risināt problēmas savā profesijā, piedalīties savas profesionālās jomas attīstībā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Skaitļu pārvēršana no vienas skaitīšanas sistēmas citā
2 Skaitļu attēlošanas notācijas
3 Aritmētiskās darbības ar binārajiem skaitļiem
4 Darbības ar skaitļiem peldošā punkta formātā
5 Tests 1. Datora darbības aritmētiskie pamati.
6 Loģiski izteikumi un loģiskas operācijas
7 Loģiski elementi un shēmas
8 Pussummators un pilnais summators
9 Trigeris kā bitu glabāšanas ierīce
10 Tests 2. Datora darbības loģiskie pamati
11 Informācijas kodēšana un saspiešana
12 Mašīnvalodas instrukcijas
13 Mašīnvalodas programmas izpilde
14 Masku pielietošana loģiskajās operācijās
15 Datortehnikas vēsture 16 Tests 3. Datortehnikas vēsture un attīstības perspektīves.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Sekmīgi nokārtoti testi. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Gailums A. Ievads datorikā. I daļa. Jelgava, 2005.
2. Gailums A. Ievads datorikā. II daļa. Jelgava, 2005.
3. Brookshear J.G. Computer Science. Addison-Wesley, 2000. 609 lpp. 4. Petzold C. Code. Microsoft Press, 2001.
Papildliteratūra
1. Baums A., Borzovs J., Gobzemis A., Fricnovičs G., Ilziņa I., Skujiņa V. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. Rīga:: Avots, 2001. 660 lpp.
2. Reilly E. D. Milestones in Computer Science and Information Technology. Greenwood Press, Westport, Connecticut, 2003. 3. O’Regan G. A Brief History of Computing. London: Springer-Verlag Limited, 2008.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.