Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Zemes ierīcība un mērniecība
Kursa kods CitiP034
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti (ECTS) 18
Kopējais stundu skaits kursā 486
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 486
Kursa apstiprinājuma datums 23/03/2021
Atbildīgā struktūrvienība Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Vivita Puķīte

Priekšzināšanas
Arhi3092, Teritorijas plānošana I
BūvZ3135, Ģeodēzija I
JurZ2028, Zemes tiesības I
JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
CitiR005 [GCITR005] Zemes ierīcība un mērniecība
Kursa anotācija
Prakses mērķis ir sniegt studentam iespēju nostiprināt teorētiskās zināšanas praktiskās darba iemaņas, apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā specializācijas jomā, iepazīties ar ražošanas organizāciju un plānošanu, kā arī savākt atbilstošas tematikas materiālus diplomprojekta izstrādei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Pārzin ražošanas organizāciju un plānošanu, darba specifiku izvēlētajā specializācijas jomā – prakses aizstāvēšana
2. Spēj veikt ražošanas darbu uzdevumus – prakses aizstāvēšana
3. Spēj orientēties aktuālajos ražošanas darbu uzdevumos zemes ierīcības un mērniecības izvēlētajā specializācijas jomā – prakses aizstāvēšana
Kursa saturs(kalendārs)
Pilna laika klātiene:
1. Ierašanās prakses vietā, iepazīšanās ar prakses vietu uzņēmumu.
2. Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
3. Diplomprojekta materiālu, datu ievākšana un apkopošana.
4. Prakses pārskata un prezentācijas iesniegšana katedrā un aizstāvēšana

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaiti atzīmi par profesionālo praksi veido:
• izstrādāts un iesniegts prakses pārskats;
• atsauksme no prakses vadītāja uzņēmumā;
• sagatavota prezentācija un ziņojums, Ieskaiti ar atzīmi par profesionālo praksi saņem pēc prakses pārskata aizstāvēšanas pie Katedras vadītāja apstiprinātas komisijas
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studentam ir patstāvīgi jāizpilda prakses programma, ietverot individuālo uzdevumu izpildi un prakses atskaites, prezentācijas un ziņojuma sagatavošanu. Konsultējoties ar diplomprojekta vadītāju, studentam prakses laikā jāapkopo iegūtie materiāli izvēlētā diplomprojekta temata izstrādei.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Profesionālās prakses ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses atskaites satura, kurā ietverts prakses uzņēmuma apraksts, veikto uzdevumu apraksts, diplomprojekta tematikai atbilstošu iegūto materiālu apraksts, kā arī, no atsauksmes no prakses vadītāja uzņēmumā un prakses prezentācijas snieguma.
Obligātā literatūra
1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182 [tiešsaiste] [skatīts27.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf
3.LLU prakses nolikums [tiešsaiste]. Jelgava: LLU 2014. [Skatīts 19.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-prakses
4. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.
Papildliteratūra
1. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2004.
2. Civillikums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. 516 lpp.
3.Līgumu rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2008
Periodika un citi informācijas avoti
1. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
2. Mērnieks. ISSN 1407-7124
3. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761
Piezīmes
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās