Kursa nosaukums Maģistra darbs III
Kursa kods Citi6013
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 16
ECTS kredītpunkti 24
Kopējais stundu skaits kursā 640
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 640
Kursa apstiprinājuma datums 27/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. Linards Sisenis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Maģistra darba nodaļas. Rezultāti un to analīze izstrāde, darba melnraksta izstrāde, aizstāvēšana katedras sēdē, nepieciešamo korekciju veikšanas, darba gala versijas izstrāde un noformēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par patstāvīga pētījuma veikšanu, analizējot un apkopojot literatūrā gūtās atziņas, pielietojot pētnieciskajiem uzdevumiem atbilstošu metodiku
• Prasmes - ievākt reprezentatīvus datus, tos matemātiski apstrādāt, analizēt un interpretēt, kā arī balstoties uz datu analīzes rezultātiem sniegt zinātniski pamatotus secinājumus un rekomendācijas ražošanai. • Kompetence - prezentēt pētījuma rezultātus un aizstāvēt savu viedokli par pētāmo jautājumu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Maģistra darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats izstrāde.
2 Maģistra darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats izstrāde.
3 Maģistra darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats izstrāde.
4 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde.
5 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde. .
6 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde. .
7 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde.
8 Secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
9 Maģistra darba noformēšana
10 Maģistra darba aizstāvēšana katedras sēdē
11 Nepieciešamo korekciju veikšana.
12 Nepieciešamo korekciju veikšana..
13 Darba gala versijas noformēšana un iesniegšana katedrā. Darba recenzēšana. 14 Maģistra darba aizstāvēšana MEK
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistra darba izstrāde un publiska aizstāvēšana.
Pamatliteratūra
1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383
Papildliteratūra
1. Nozares zinātniskā literatūra. 2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.