Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Darba vide
Kursa kods Citi5003
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., Imants Bērtaitis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Apgūstot izvēles studiju kursu „Darba vide” studenti iegūst zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai varētu apzināt darba vides riskus, kas ir sastopami darbā ar datoru un to ietekmi uz nodarbinātā veselību, kā arī novērtēt iespējamos psihoemocionālos darba vides riska faktorus uzņēmumā. Rast priekšstatu par darba aizsardzības pasākumu nepieciešamību, to vadīšanu uzņēmumā un finansēšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā; prasmes formulēt un atpazīt darba vides riskus darbā ar datoru, novērtēt psihoemocionālos darba vides riska faktorus uzņēmumā vai iestādē; kompetence par darba aizsardzības pasākumu nepieciešamību pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas izveidē un pilnveidošanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. (lekc 1 stunda)
2 Ergonomika darba aizsardzībā. (lekc. 1 stunda, prakt.d. 1 stunda)
3 Ergonomika darba vietā. (lekc. 1 stunda, prakt.d. 1 stunda
4 Darba vieta pie datora. (lekc. 1 stunda, prakt.d. 1 stunda)
5 Darba psiholoģija. (lekc. 1 stunda, prakt.d. 2 stunda)
6 Fiziska un garīga pārslodze darbā. (lekc. 1 stunda, laboratorijas d. 2 stundas)
7 Arodkancerogēni darbā ar datoru. (lekc.)
8 Darba aizsardzības pasākumu vadīšana. (lekc.)
9 Darba aizsardzības pasākumu finansēšana. (lekc.)
10 Ugunsdrošības pasākumi ražošanas procesos. (lekc. 1 stunda, prakt.d. 1 stunda)
11 Elektrodrošības pasākumi ražošanas procesos. (lekc. 1 stunda, prakt d. 1 stunda)
12 Darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšana. (lekc. 2 stundas, prakt.d. 2 stundas.)
13 Normatīvi radiācijas drošībā. (lekc. 1 stunda, laboratorijas d. 2 stundas)
14 Standartizācija Latvijā. (lekc.)
15 Standartizācija Latvijā. (lekc.) 16 Patstāvīgā darba prezentēšana. (seminārs 3 stundas)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa beigās studenti kārto ieskaiti - testu par teorētisko kursu. Jābūt nostrādātiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem. Galīgo atzīmi vērtē kā vidējo atzīmi no testa un seminārā iegūtās atzīmes par patstāvīgo darbu. Patstāvīgais darbs tiek prezentēts.
Obligātā literatūra
1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija. 2010. 191 lpp.
3. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp 4. Darba attiecības [elektronisks resurss] ; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM.
Papildliteratūra
1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
2. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp. 3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness:nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041. 3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.
Piezīmes
Izvēles studiju kurss visām LLU maģistra studiju programmām.