Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Darba aizsardzība tautsaimniecībā
Kursa kods Citi3038
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 18
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 6
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, doc. Imants Bērtaitis

Kursa anotācija
Darba aizsardzība NACE klasifikatorā minētās tautsaimniecības nozarēs. Darba drošība būvniecībā. Darba drošība mežā nozarē un kokapstrādē, enerģētikā. Darba aizsardzība lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, mašīnbūvē, komunālajā saimniecībā un veicot darbus birojā, poligrāfijā, tekstilrūpniecībā un šūšanas uzņēmumos,veselības aprūpes uzņēmumos, kuģniecībā un zvejniecībā, transportā u.c.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā; prasmes formulēt un atpazīt darba aizsardzības prasības katrā tautsaimniecības nozarēs, izveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt tautsaimniecības nozarēs nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm; kompetence - veikt tautsaimniecības nozarēs darba vides iekšējo uzraudzību, analizēt un prognozēt darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā.
Kursa plāns
1 Darba aizsardzība būvniecībā un būvmateriālu ražošanā. (lekc.)
2 Darba aizsardzība meža nozarē un kokapstrādē. (lekc.)
3 Enerģētiskās iekārtas, elektrodrošība. (lekc.)
4 Aizsardzības veidi, elektrisko tīklu un transformatoru avāriju bīstamība. (lekc.)
5 Elektrodrošība. (lekc.)
6 Siltumapgāde, siltumiekārtas. (lekc.)
7 Siltumtrašu ekspluatācija un siltumtīklu būvniecība. (lekc.)
8 Darba aizsardzība lauksaimniecībā, lopkopībā, putnkopībā un lauksaimniecības tehnikas izmantošanā (lekc.)
9 Darba aizsardzība transporta nozarē. (lekc.)
10 Darba aizsardzība pārtikas rūpniecībā. (lekc.)
11 Darba aizsardzība mašīnbūvē. (lekc.)
12 Darba aizsardzība komunālajā saimniecībā. (lekc.)
13 Darba aizsardzība apkalpojošā sfērā. (sem.2 h)
14 Darba aizsardzība lauksaimniecības nozarē. (sem.2 h)
15 Darba aizsardzība būvobjektos. (sem. 1 h) 16 Darba aizsardzība nozarē vai darba veidos ārpus mācību programmas. (sem.1 h).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursu "Darba aizsardzība tautsaimniecībā'' studenti apgūst izmantojot lekciju materiālus, literatūru, pārbaudot zināšanas par patstāvīgi apgūtajiem jautājumiem. Literatūras un normatīvo dokumentu studijas. Kursa beigās studenti kārto eksāmenu par teorētisko kursu. Galīgo atzīmi vērtē kā vidējo atzīmi no eksāmena, praktiskajos darbos un patstāvīgajā darbā gūtās atzīmes ballēs. Eksāmena maksimālā atzīme 8 balles. Par individuāli veiktu patstāvīgo darbu atzīme var būt 9 balles. Eksāmenā iegūstamais maksimālais vērtējums – 8 balles (ļoti labi). Par individuāli veiktu papildus darbu atbilstoši vērtējumu skalai atzīmi var paaugstināt. Akumulējošu novērtējumu saņem studenti, kuri ir nokārtojuši testu par patstāvīgo darbu un lekcijām ar novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Galīgais vērtējums - vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.
Pamatliteratūra
1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
2. Ergonomika darbā,.Rīga: Labklājības ministrija. 2010. 191 lpp.
3. Darba attiecības [elektronisks resurss]. Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM. 4. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp.
Papildliteratūra
1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp. 3. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041 3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044
Piezīmes
Obligāts studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.