Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Viesnīcu dienesti
Kursa kods Citi2002
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uztura katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē, doc. Rita Riekstiņa-Dolģe

Priekšzināšanas
Ķīmi3017, Telpu kopšanas tehnoloģija
PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par viesnīcas pakalpojumu daudzveidību, pamatojoties uz klasifikācijas kritērijiem. Studenti iegūst zināšanas par viesnīcas struktūrvienību veidiem, to pienākumiem, atbildību un darba organizāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pārzina viesnīcas darbības tehnoloģiskos procesus, 1., 2. kontroldarbs;
spēj plānot, koordinēt, vadīt un modelēt viesnīcas dienestu darbu un tehnoloģiskos procesus; patstāvīgie darbu un uzdevumi; spēj veikt viesnīcas dienestu darba pilnveidi un tehnoloģisko procesu racionalizāciju, mājas darbi, gadījumu izpēte.
Kursa plāns
1.Ievads studiju kursā. Kursa satura un prasību izklāsts. Izmitināšanas mītņu attīstības tendences un inovācijas tūrisma nozares kontekstā.
2.Viesnīcas produkts, pakalpojumu specifika. Viesnīcas materiālie un nemateriālie pakalpojumi.
3.Viesnīcas viesi. Pakalpojuma veidošana īpašām mērķa grupām. Viesnīcas izvēles nosacījumi, viesu struktūra.
4.Viesa cikls uzņēmumā. Cikla posmu analīze, viesa un personāla mijiedarbība viesa cikla posmos.
5.Viesnīcas organizatoriska struktūra. Viesnīcas pārvaldes un struktūru veidi. Viesnīcas dienestu veidi un iedalījums. Ķēdes viesnīcas.
6.Viesu uzņemšanas dienesta darbība. Dienesta struktūra un pienākumu sadale. VUD dienesta tehnoloģiskie procesi.
7.Viesnīcas rezervēšana. Rezervēšanas nozīme, veidi, rezervēšanas process.
8.Viesa reģistrācijas process. Svarīgu viesu uzņemšana, viesa informācija. Rēķinu kontrole.
9.Pārbaudes darbs.
10.Viesu uzņemšanas dienesta norēķinu cikls. Viesa izrakstīšanās pamata procedūras.
11.Saimniecības dienesta struktūra, apakšnodaļas, darbinieku pienākumu sadale.
12.Saimnieciskā dienesta tehnoloģiskie procesi un procedūras.
13.Veļas mājas tehnoloģiskie procesi.
14.Ēdināšanas dienesta darba organizācija. Pakalpojumu veidi. Brokastu veidi viesnīcā. Apkalpošana istabās.
15.Konferenču un semināra centra darba procesi. Drošības dienesta darba organizēšana. Pamatpasākumi drošības uzturēšanai viesnīcā. 16.Pārbaudes darbs. Kursa noslēgums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa gala vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, kuru veido: praktisko darbu vērtējums, patstāvīgo darbu vērtējums un divu kontroldarbu rezultāti.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgais darbs ietver gan individuālu patstāvīgo darbu, gan grupas darbu izstrādi, kurus studenti prezentē un aizstāv. Prezentācijās tiek ietvertas lekciju tēmas, jaunākās nozares, zinātniskās literatūras u.c. informācijas avotu analīze un studentu radošās idejas. Praktisko darbu laikā studenti risina dažādas gadījuma izpētes, strādā ar dažādiem viesnīcas iekšējo dokumentu piemēriem, modelē viesu uzņemšanas un apkalpošanas procesu norisi.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa kopējo vērtējumu veido:
•patstāvīgo darbu izstrāde 40%
•praktisko darbu vērtējums 20% •pārbaudes rezultāti 40%
Pamatliteratūra
Hotel management and operations / edited by Michael J. O'Fallon, Denney G. Rutherford. 5th ed. New York : John Wiley & Sons, c2011. xviii, 494 lpp.
Hotel accommodation management / edited by Roy C. Wood. London ;New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 209 lpp. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi/ Margarita Platace, Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.
Papildliteratūra
Penner, Richard H. Hotel design, planning and development / Richard Penner, Lawrence Adams and Stephani K.A. Robson. Second edition. New York : Routledge, 2013. x, 444 lpp.
Raudive, Anita Viesu uzņemšana un apkalpošana : mācību materiāli IP "Viesnīcu pakalpojumi" / Anita Raudive. [Rēzekne] : [Rēzeknes tehnikums], [2011] 1 tiešsaistes resurss (117 lapas) : tabulas ; 1,36 MB Utināne-Suharevska, Ināra. Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba organizācija : tālmācības studiju kurss / kursa autore, Ināra Utināne-Suharevska ;
Periodika un citi informācijas avoti
E- žurnāli: sciencedirect.com;
Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management : журнал для профессионалов. Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). nr.
www.lvra.lv
https://www.hotelstars.eu/latvia/
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/category/acronyms/horeca_en https://www.celotajs.lv/lv
Piezīmes
PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā