Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas II
Kursa kods BūvZ4122
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Būvkonstrukcijas
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2018
Atbildīgā struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Jānis Fabriciuss

Priekšzināšanas
BūvZ2048, Būvju teorijas pamati
BūvZ3074, Būvmehānika I
BūvZ3078, Būvmehānika II
BūvZ3094, Būvmehānika III
BūvZ4108, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I
Kursa anotācija
Šajā kursā studenti iegūs zināšanas par dzelzsbetona un mūra ēku galveno konstrukciju projektēšanu un apgūs prasmes novērtēt dažādu dzelzsbetona konstrukciju nestspēju un lietojamību. Kursā apskatīti arī saliekamā dzelzsbetona, iepriekš spriegoto konstrukciju un galvenie darbības principi un būtiskākie robežstāvokļu aprēķini.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Pārzina lietošanas līmenī iekšējo spēku noteikšanas principus un robežstāvokļu metodes pielietojumu dzelzsbetona konstrukcijās – eksāmens.
2.Pārzina lietošanas līmenī dzelzsbetona un mūra ēku konstrukciju veidus, to nestspējas un lietojamības pārbaužu metodes un konstruēšanas un grafiskā attēlojuma pamatprincipus – eksāmens.
3.Pārzina priekšstata līmenī saliekamo un iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju darbības principus un konstruēšanas noteikumus – eksāmens. 4.Prot veikt galvenos robežstāvokļu aprēķinus dzelzsbetona ēku nesošajam karkasam un atsevišķām tā konstrukcijām – eksāmens.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads kursā. Dzelzsbetona ēku projektēšanas vispārīgs apskats un pamatprincipi.
2 Dzelzsbetona ēku sāniskā stabilitāte, stinguma sienu aprēķins.
3 Projektēšanas situācijas un slodžu kombinācijas. Būvmehānikas pamatprincipu pielietošana dzelzsbetona konstrukcijās.
4 Pārseguma plātņu veidi un to projektēšanas pamatprincipi.
5 Siju veidi un to projektēšanas principi.
6 Slaidas un īsas kolonnas un to projektēšana. Saliekamās kolonnas. Biaksiālā liece.
7 Pamatu veidi un to projektēšanas principi. Režģogu aprēķins.
8 Konstruktīvās prasības. Stiegru enkurojuma un pārlaidsavienojuma garumi.
9 Dzelzsbetona konstrukciju rasējumu veidošanas principi.
10 Mūra konstrukciju darbības būtība. Materiāli raksturojums, fizikāli mehāniskās īpašības.
11 Mūra sabrukuma veidi. Nestiegrota un stiegrota mūra aprēķins spiedē.
12 Nestiegrota un stiegrota mūra aprēķins stiepē, liecē.
13 Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas.
14 Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukcijas, to darbības būtība un pielietojamie materiāli.
15 Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Stiprības un lietojamības nodrošināšana. 16 Sprieguma zudumi iepriekš spriegotu konstrukciju aprēķinos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentu darbs tiek vērtēts visa semestra garumā, kas noslēdzas ar eksāmenu. Pārbaudījumu kārtošanā ir būtiska šāda secība:
1.Apmeklētas vismaz 80% no visām nodarbībām, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts (BūvZ4109).
2.Tikai pēc pirmā punkta izpildes tiek dota iespēja kārtot eksāmenu. Kurss ir nokārtots, ja eksāmenā ir iegūta sekmīga atzīme.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Pastāvīgais darbs. Studentiem nav paredzēts pildīt pastāvīgos darbus. Tomēr, tiek dota iespēja trūkstošo apmeklējumu aizstāt, izstrādājot patstāvīgo darbu. Tādā gadījumā studentam individuāli vai grupā ir jāveic kāds darbs, kas var noderēt pašiem vai vēlāk studējošiem labāk uztvert/saprast apgūstamo tematu. Iespējamie varianti: atsevišķu konstrukcijas aprēķinu izstrāde vai studiju kursā neesošas dzelzsbetona konstrukcijas tēmas apzināšana un prezentēšana. Patstāvīgais darbs iepriekš jāsaskaņo ar kursa mācībspēku.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmens sastāv no diviem praktiskiem uzdevumiem un diviem teorijas jautājumiem. Eksāmena laikā drīkst izmantot aprēķina formulas, kas ir noformētas uz vienas A4 formāta lapas. Eksāmena atzīme ir atkarīga no veiktā aprēķina un sarunā parādīto zināšanu līmeņa. Eksāmenā students iegūst nesekmīgu atzīmi, ja veiktajā aprēķinā ir būtiska kļūda konstrukcijas drošības ziņā un/vai students nespēj paskaidrot uzdevumā veikto aprēķinu būtību. Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad ir jāizstrādā patstāvīgais darbs.
Pamatliteratūra
1. LVS EN 1992-1-1:2005. 2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Rīga: LVS, 2005. 225 lpp.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process. London: Spon Press, 2012. 524 p. 4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projetēšana saskaņā ae EC2. Jelgava: LLU, 2010.72 lpp.
Papildliteratūra
1. 1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет желобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c. 3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p. Ir 2007.g. CRCPress. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9781135801946
Periodika un citi informācijas avoti
1. Structural Concrete. Published by Thomas Telford. ISSN (printed): 1464-4177. ISSN (electronic): 1751-7648. 2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367 3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”