Excel
Kursa nosaukums Būvniecības vadīšana un organizēšana I
Kursa kods BūvZ4098
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Būvmateriāli un būvtehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 13/05/2014
Atbildīgā struktūrvienība Arhitektūras un būvniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. Sandra Gusta

Priekšzināšanas
BūvZ2047, Būvmateriāli
BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem, komercdarbību būvniecības jomā, būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, saskaņošanu, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumā, būvuzņēmēja tiesībām, pienākumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•Zināšanas: par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā un izpratne par atbilstošām Latvijā un pasaulē pieņemtajām normām. 1.kontroldarbs
•Prasmes: izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Praktiskie darbi. 2.Kontroldarbs. •Kompetence: spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Praktiskie darbi. 3.kontroldarbs.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Studiju priekšmets un tā studijas.
2 Būvniecības vieta un nozīme tautsaimniecībā Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī.
3 Eiropas Savienības konceptuālā nostāja būvniecības jomā.
4 Latvijas Republikas konceptuālā nostāja būvniecības un vides ilgtspējības jomās.
5 Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošana būvniecībā. 1. Kontroldarbs.
6 Latvijas Republikas Nacionālā ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
7 Būvniecības Nacionālā programma.
8 LR Likums "Būvniecības likums".
9 MK noteikumi "Vispārīgie būvnoteikumi''.
10 Būvniecība. Būvniecības dalībnieki, viņu savstarpējās attiecības. Būvniecības procesa shēma. 2.kontroldarbs.
11 Būvētājs jeb pasūtītājs. Būvuzņēmējs. Būvprojekta autors. Būvuzraugs. Viņu tiesības un pienākumi.
12 Inženierkonsultants, tā loma būvniecībā. FIDIC.
13 Būvuzņēmējdarbības pamatprincipi un ierobežojumi atbilstoši "Komerclikumam".
14 Darbu un piegāžu izpildes tiesību iegūšana. Publisko iepirkumu likums.
15 Būvprojekti un projektēšana. Normatīvā bāze. Pirms projektēšanas posms. 3. Kontroldarbs. 16 Projektēšanas uzdevums, sastādīšana, saskaņošana, apstiprināšana. Līguma slēgšana par būvprojektēšanu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Regulārs darbs auditorijā, ieskaitīti 3 kontroldarbi, referāts, prezentācija, pārbaudes tests, ieskaite.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.Referāts par likumdošanas jautājumiem. 2. Prezentācija par referāta tēmu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvniecības organizēšanas, plānošanas un vadīšanas jautājumiem, izpildot 3 kontroldarbus un pārbaudes testu.
Pamatliteratūra
1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с. Pieejama http://www.twirpx.com/file/73289/ 4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.
Papildliteratūra
1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
Piezīmes
Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).