Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Būvniecības vadīšana un organizācija I
Kursa kods BūvZ4077
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Būvmateriāli un būvtehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Ekonomikas doktors, asoc. prof. Sandra Gusta

Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, komercdarbību būvniecības jomā, būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, saskaņošanu, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumu, būvuzņēmēja tiesībām, pienākumiem.
Kursa plāns
1 Studiju priekšmets un tā studijas.
2 Būvniecības vieta un nozīme tautsaimniecībā Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī.
3 Eiropas Savienības konceptuālā nostāja būvniecības jomā.
4 Latvijas Republikas konceptuālā nostāja būvniecības un vides ilgtspējības jomās.
5 Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošana būvniecībā. 1. Kontroldarbs.
6 Latvijas Republikas Nacionālā ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
7 Būvniecības Nacionālā programma.
8 LR Likums "Būvniecības likums"
9 MK noteikumi "Vispārīgie būvnoteikumi''.
10 Būvniecība. Būvniecības dalībnieki, viņu savstarpējās attiecības. 2. Kontroldarbs.
11 Būvētājs jeb pasūtītājs. Būvuzņēmējs. Būvprojekta autors. Būvuzraugs.Viņu tiesības un pienākumi.
12 Inženierkonsultants, tā loma būvniecībā. FIDIC.
13 Būvuzņēmējdarbības pamatprincipi un ierobežojumi atbilstoši "Komerclikumam".
14 Darbu un piegāžu izpildes tiesību iegūšana. Publisko iepirkumu likums.
15 Būvprojekti un projektēšana. Normatīvā bāze. Pirmsprojektēšanas posms. 3. Kontroldarbs. 16 Projektēšanas uzdevums, sastādīšana, saskaņošana, apstiprināšana. Līguma slēgšana par būvprojektēšanu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Regulārs darbs auditorijā, ieskaitīti 3 kontroldarbi, referāts, pārbaudes tests, ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga:Dienas bizness, 2006.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с. 4. Fjodorova S.Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.
Papildliteratūra
1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.09.1995, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.112 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.07.1997. ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=42807 3. Par Būvniecības nacionālo programmu: MK rīkojums Nr.478 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 30.08.2002. ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65990&from=off
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.