Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas II
Kursa kods BūvZ4040
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Būvkonstrukcijas
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā
 
Kursa anotācija
Priekšmetā apskatīta iepriekš saspriegta dzelzsbetona būtība, elementu konstruēšana un aprēķins. Tiek apgūti teorētiskie pamati monolīto un saliekamo pārsegumu elementu, kolonnu un pamatu aprēķinam un konstruēšanai. Telpisko pārsegumu un speciālo būvju konstruēšanu apgūst saistībā ar ekspluatācijas aptākļiem un īpatnēji stiegrota betona izmantošanu konstrukciju renovācijā.
Kursa plāns
1 Iepriekš saspriegtās dzelzsbetona konstrukcijas, izgatavošanas paņēmieni un lietošanas jomas.
2 Iepriekšējā sasprieguma zudumu noteikšana stiegrojumā; pirmo, otro un summāro zudumu aprēķins.
3 Saspriegto elementu šķērsgriezuma ģeometrisko raksturlielumu noteikšana. Saspriegti deformētie stāvokļi.
4 Normālšķēlumu un slīpo šķēlumu stiprības aprēķins.
5 Plaisu noturības, atvēršanās un aizvēršanās aprēķins.
6 Elementu deformāciju aprēķins. Iepriekšējā sasprieguma spēku ievērošana.
7 Dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas principi.
8 Starpstāvu monolītie pārsegumi, to projektēšana.
9 Saliekamie un saliekami monolītie pārsegumi.
10 Jumta pārsegumu elementi: sijas, kopnes, loki.
11 Telpiskās jumta pārsegumu konstrukcijas.
12 Pilnsienu un režģoto kolonnu aprēķins un konstruēšana.
13 Dzelzsbetona pamatu veidi; to aprēķins un konstruēšana.
14 Speciālās dzelzsbetona būves: atbalstsienas, rezervuāi, silosi, bunkuri.
15 Īpatnēji stiegroti materiāli: armocements, fibrobetons. 16 Dzelzsbetona konstrukciju rekonstrukcija un pastiprināšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmena nokārtošana, ieskaitot aprēķina un konstruēšanas uzdevuma atrisināšanu.
Pamatliteratūra
1. Latvijas būvnormatīvs LBN 203-97. Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas. - Rīga, 1998.
2. Brauns J. Stiegrbetons: Pārsegumi un to elementi. - Jelgava: LLU, 1998, 86 lpp..
3. Brauns J. Stiegrbetons: Materiāli, īpašības un aprēķins. - Jelgava: LLU, 2000, 87 lpp. 4. Ambrose J. Simplified Design of Concrete Structures. - New York, 1997, 360 p.
Papildliteratūra
1. Būvkonstrukcijas. 2. sēj. / T. Caja red. - Rīga, 1991, 471 lpp.
2. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет желобетонных и каменных конструкций. - М., 1989, 400 с.
3. Eurocode No 2: Design of Concrete Structures, Part 1: General Rules and Rules for Buildings, EN 1993-1-1: 1992. 4. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. - London, 1997, 436 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Structural Concrete, Journal of the fib, Thomas Telford Ltd, ISSN: 1464-4177.
2. ACI Materials Journal, American Concrete Institute.
3. ACI Structural Journal, American Concrete Institute. 4. Cement and Concrete Composites, Elsevier Science Ltd, ISSN: 0958-9465.
Piezīmes
Priekšmets iekļauts LIF Būvzinātnes bakalaura studiju programmas un Būvniecības (ar integrētu bakalaura standartu) profesionālās studiju programmas obligātajā daļā, 6.semestrī.