Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums
Kursa kods BūvZ3155
Zinātnes nozare Būvzinātne(nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 4.5
Kopējais stundu skaits kursā 121.5
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 19/01/2022
Atbildīgā struktūrvienība Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Armands Celms

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
BūvZB006 [GBUVB006] Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku ieskatu par Tālizpētes tehnoloģiju pielietojumu tautsaimniecībā un tās risinātajiem uzdevumiem. Studenti tiek iepazīstināti ar Tālizpētes tehnoloģiju pielietojumu piemēriem mūsdienās un attīstības perspektīvām atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai. Laboratorijas darbos apgūst sākotnējās iemaņas dažādu izpildījumu, mērogu un mērķu tālizpētes informācijas meklēšanā, ieguvē un iegūtā pielietojuma atbilstības noteikšanā paredzēto uzdevumu risināšanai, kā arī izpildīt vienkāršas lietošanas darbības.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Pārzina tālizpētes tehnoloģijas un to pielietošanas teorijas un praksi tautsaimniecībā un valsts pārvaldē, īpaši saistībā ar Ģeogrāfisko informācijas sistēmu lietošanas attīstību pasaulē – kontroldarbi
2. Prot orientēties tālizpētes pielietojuma tehnoloģiju klāstā un specifikā atbilstoši tautsaimniecības un valsts pārvaldes struktūru lietošanas iespējām, vajadzībām un prasībām. Prot izvēlēties optimālāko tālizpētes tehnoloģijas pielietojumu atbilstoši konkrētu uzdevumu risinājumu vajadzībām – kontroldarbi un laboratorijas darbi 3. Spēj racionāli izvēlēties un pamatot piemērotāko tālizpētes tehnoloģijas pielietojuma risinājumu konkrētu tautsaimniecības un valsts pārvaldes uzdevumu risinājumiem, paredzot to rezultātu lietošanu geoinformātikas digitālo datu apstrādes formātos. Pārzina tālizpētes tehnoloģiju produktus un to pamata raksturlielumus – kontroldarbi un laboratorijas darbi
Kursa saturs(kalendārs)
Pilna laika klātienes studijās:
1. Tālizpētes tehnoloģiju iedalījums, to pielietojuma rezultātu piemēri un nozīme tautsaimniecības un valsts pārvaldes funkciju izpildē (pārskats) (1h)
2. Satelīttehnoloģijas – to būtība, iedalījums, darbības principi, mērogi un pamatprodukti (1h)
3. Satelīitehnoloģiju lietojuma pieredze tautsaimniecībā un valsts pārvaldē pasaulē un Latvijā (1h)
4. Satelīttehnoloģiju attīstības tendences pasaulē un lietošanas attīstības iespējas Latvijā(1h)
5. Aerofotografēšana un aerolāzerskanēšana – to būtība, iedalījums, darbības principi, mērogi un pamatproduktu veidi (1h)
6. Aerofotografēšanas un aerolāzerskanēšanas datu ieguves principi, produkti, pamatraksturojumi, lietošanas pieredze pasaulē un Latvijā (1h)
7. Aerofotografēšanas un aerolāzerskanēšanas attīstības tendences pasaulē un lietošanas attīstības iespējas Latvijā (1h)
8. Vieglo fotogrammetrisko dronu (kopteru un spārnu) darbības principi un iedalījums, iegūstamo produktu mērogi un veidi (1h)
9. Fotogrammetrisko dronu informācijas ieguves principi, produkti un to kvalitātes raksturlielumi, lietošanas pieredze pasaulē un Latvijā (1h)
10. Fotogrammetrisko dronu lietošanas attīstības tendences pasaulē, attīstības iespējas Latvijā (1h)
11. Terrasteriskā fotogrammetrija, tās būtība, iedalījums, darbības principi un mērogi, pamatproduktu veidi (1h)
12. Terrasteriskās fotogrammetrijas tehnoloģiju darbības principi, iedalījums, iegūstamo produktu veidi un kvalitātes, lietošanas pieredze pasaulē un Latvijā (1h)
13. Terrasteriskās fotogrammetrijas tehnoloģiju lietošanas attīstības tendences pasaulē un attīstības iespējas Latvijā (1h)
1. Kontroldarbs (1h)
14. Tālizpētes tehnoloģijas un produkti, to vieta, nozīme un lietojums ģeoinformācijas sistēmās (1h)
15. Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums lauksaimniecībā (1h)
16. Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums mežsaimniecībā ((1h)
17. Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums zemes pārvaldībā (1h)
18. Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums transporta loģistikā (1h)
19. Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums krīžu vadības nodrošinājumā; (1h)
20. Tālizpētes tehnoloģiju lietojums kā tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanas potenciāls (1h)
21. Digitālās valsts pārvaldes modeļa efektivitāte un tālizpētes tehnoloģijas (1h)
22. Tālizpētes tehnoloģiju pielietojuma prakses novērtējums - analīze un perspektīvas Latvijā (1h) 2. Kontroldarbs (1h)

Laboratorijas darbi:
1.Studenti no zemāk norādītām tēmām katrs izvēlas kādu nosaukto apakš tēmu un tās ietvaros ar pasniedzēju vienojas par individuālu, konkrētu izstrādes uzdevumu. (14h)
1.1.Ģeotelpisko risinājumu piemēru izstrāde lauksaimniecībā:
a.Laukkopībā;
b.Dārzkopībā;
c.Lopkopībā;
d.Nozares pārvaldība/ uzraudzība.
1.2.Ģeotelpisko risinājumu piemēru izstrāde mežniecībā:
a.Mežkopība;
b.Mežizstrāde;
e.Medības un mežu dzīvnieki;
f.Nozares pārvaldība/ uzraudzība.
1.3. Ģeotelpisko risinājumu piemēru izstrāde zemes pārvaldībā:
a.Kadastrs;
b.Meliorācija un ūdenssaimniecība;
c.Mērniecība, topogrāfija;
d.Teritoriju plānošana, būvniecība un uzraudzība
1.4.Ģeotelpisko risinājumu piemēru izstrāde loģistikā:
a.Transporta loģistikas uzdevumi;
b.Preču un pakalpojumu plūsmas loģistika;
c.Militārās un krīžu pārvarēšanas loģistikas uzdevumi;
d.Valsts un pašvaldību pārvaldes loģistikas uzdevumi;
1.5.Ģeotelpisko risinājumu piemēru izstrāde krīzes vadībā:
a. Visaptverošu krīžu pārvarēšanas vadība;
b.Pašvaldības krīzes pārvarēšana;
c.Militārās krīzes pārvarēšanas risinājumi;
d.Krīžu izcelsmes un attīstības prognozes;
1.6.Biznesa attīstības telpiskie risinājumi:
2.Sagatavot tālizpētes uzdevuma pasūtījuma kartogrāfisko pielikumu (4h)
3.Laboratorijas darbu atskaites sagatavošana un iesniegšana (4h)
4.Laboratorijas darba aizstāvēšana (2h)

Nepilna laika neklātienes studijās: Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgie darbi saistīti ar Laboratorijas darbu izpildes gaitu – apgūstot papildu zināšanas (studējat literatūru, meklējot informāciju interneta vietnēs), iemaņas un praktisku pieredzi konkrēto uzdevumu veiksmīgam risinājumam.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
1.Jābūt izpildītam, nodotam un aizstāvētam laboratorijas darbam;
2. Jābūt pozitīvi novērtētiem kontroldarbiem;
Ieskaite ar atzīmi, rakstiska un mutiska 10 baļļu sistēmā.
Ieskaites atzīme tiks koriģēta ņemot vērā kontroldarbu vērtējumus un kursa darba aizstāvēšanas vērtējumu. Pie nosacījuma, kad kursa darba vērtējums dominē gala vērtējumā noteikšanā.
Obligātā literatūra
1. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. VZD. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp. 3. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
Papildliteratūra
1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie, Band I, Grundlagen und Standartverfahren, Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p. 2000.g. 4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004. 109 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net; žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.
Piezīmes
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās