Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Automatizētās projektēšanas pamati
Kursa kods BūvZ3030
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Būvkonstrukcijas
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Atbildīgā struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Atis Dandens

Priekšzināšanas
Arhi1020, Būvgrafika
BūvZ2007, Būvmateriāli I
BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē
BūvZ2039, Speckurss materiālu pretestībā
BūvZ2040, Būvmehānika I
BūvZ2048, Būvju teorijas pamati
BūvZ3093, Iedarbes uz būvkonstrukcijām
MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar Galīgo Elementu Metodes (GEM) pielietojumu būvkonstrukciju aprēķinos un GEM datorprogrammām RFEM un IDEA StatiCa, kā arī ar Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammas Tekla Structures pielietojumu būvkonstrukciju projektēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Studenti spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par Galīgo Elementu Metodes (GEM) un Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammām – lekcijas. 2. Studenti spēj izveidot modeļus Galīgo Elementu Metodes (GEM) datorprogrammās RFEM un IDEA StatiCa, kā arī spēj izveidot modeli Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammā Tekla Structures – laboratorijas darbi, ieskaites darbs.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Ievads.

2. RFEM:
2.1. Ievads;
2.2. Grafiskais lietotāja interfeiss;
2.3. Modeļa dati;
2.4. Slodžu gadījumi un kombinācijas;
2.5. Slodzes;
2.6. Aprēķini;
2.7. Rezultāti;
2.8. Rezultātu novērtējums;
2.9. Izdruka.

3. IDEA StatiCa:
3.1. Ievads;
3.2. Ģeometrija;
3.3. Slodžu efekti;
3.4. Konstruēšana;
3.5. Pārbaudes;
3.6. Optimizācija;
3.7. Atskaite.

4. Tekla Structures:
4.1. Ievads;
4.2. Darbs ar asīm;
4.3. Pamatu modelēšana;
4.4. Betona kolonnu modelēšana;
4.5. Betona siju modelēšana;
4.6. Betona plātņu modelēšana;
4.7. Tērauda detaļu modelēšana;
4.8. Tērauda savienojumu modelēšana;
4.9. Informācija par modeļa pārvaldību;
4.10. Rasējumu izveide.
5. Patstāvīgi izstrādāto ieskaites darbu aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Sagatavota prezentācija un informatīvie materiāli par Galīgo Elementu Metodes (GEM) vai Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammu; 2. Patstāvīgi izstrādāts un aizstāvēts ieskaites darbs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Ieskaites darbs:
1. RFEM – modelis atbilstoši ieskaites darba uzdevumam un laboratorijas darbu apjomam;
2. IDEA StatiCa – modelis vismaz vienam mezglam; 3. Tekla Structures – modelis atbilstoši ieskaites darba uzdevumam, aprēķiniem RFEM un IDEA StatiCa datorprogrammās un laboratorijas darbu apjomam.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Tiek summēti punkti par nodarbību apmeklējumu, prezentāciju un ieskaites darbu.
Pamatliteratūra
1. Introduction to finite element analysis and design, Nam H. Kim, Bhavani V. Sankar, Ashok V. Kumar, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018; 2. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) ADOPTION AND IMPLEMENTATION: INTERACTION BETWEEN BIM USERS AND NON-BIM USERS, Ngoc Quyet Le, Michael Er, Shankar Sankaran, ISEC PRESS, 2018; 3. MANAGING DESIGN PROJECTS: METHODS AND POSSIBLE IMPROVEMENTS USING BIM, Hisham Abou-Ibrahim, Farooh Hamzeh, ISEC PRESS, 2018; 4. BIM handbook: A guide to building information modelling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers, Rafael Sacks, Charles Eastman, Chang Lee, Paul Teicholz, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018 5. Building Information Modelling (BIM) standardization, Poljansek Martin, Luxembourg: Publications Office, 2017;
Papildliteratūra
1. Dlubal DOWNLOADS & INFO;
2. IDEA StatiCa Resource center; 3. Tekla Campus.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls “Būvinženieris”; 2. Žurnāls “Latvijas Būvniecība”.
Piezīmes
Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Būvniecība